Αγγλικά


Οδηγός Κρατικών Ενισχύσεων
Οδηγός Κρατικών Ενισχύσεων Επιμέλεια: Ε. Μουαμελετζή
Ομάδα Έργου: Αικ. Σγουρίδου, Χ. Κουρκούτη, Μ. Ροδόπουλος, Η. Γιαννακοπούλου
Εκδότης: ΚΔΕΟΔ - ΜοΚΕ
Έτος Έκδοσης: 2013

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΜοΚΕ/ΚΔΕΟΔ) με την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚεΜΚΕ) του Υπουργείου Οικονομικών βάσει του ν. 4152/2013, η ΜοΚΕ επιμελήθηκε την επικαιροποίηση της έκδοσης του αρχικού Οδηγού της για τους κοινοτικούς κανόνες κρατικών ενισχύσεων του 2002.

Η παρούσα έκδοση του Δεκεμβρίου 2013 αφορά τον βασικό κορμό των κανόνων (ουσίας και διαδικασίας) της Συνθήκης για τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς και τις πολλές και σημαντικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων την τελευταία δεκαετία.

Ο Οδηγός, αφενός, επεξηγεί αναλυτικά την έννοια της κρατικής ενίσχυσης και, αφετέρου, παρουσιάζει συστηματοποιημένο τον μηχανισμό ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων από την Επιτροπή, αποσαφηνίζοντας ταυτόχρονα τις συναφείς υποχρεώσεις των εθνικών αρχών για την ορθή εφαρμογή των εν λόγω κανόνων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και για όλες τις κατηγορίες ενισχύσεων, από την κατάρτιση του μέτρου ενίσχυσης μέχρι την εφαρμογή των αποφάσεων ανάκτησης.
 
Acrobat Reader Περιεχόμενα
Acrobat Reader Πλήρες κείμενο
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.