Αγγλικά

29/04/2024 Ρουμανική ad hoc ενίσχυση για την αναδιάρθρωση της TAROM – SA.59344

Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 3 των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2014 για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων, ρουμανική ad hoc ενίσχυση για την αναδιάρθρωση της αεροπορικής εταιρείας TAROM
To 2020, με την απόφαση SA.56244/2020, η Επιτροπή είχε εγκρίνει ένα πρώτο ρουμανικό σχέδιο αναδιάρθρωσης της αεροπορικής εταιρείας TAROM. Το 2021, και ενώ η νομιμότητα της απόφασης SA.56244/2020 είχε αμφισβητηθεί ενώπιον των ευρωπαϊκών δικαστηρίων, η Ρουμανία κοινοποίησε στην Επιτροπή δεύτερο σχέδιο αναδιάρθρωσης της TAROM.

Το σχέδιο περιελάμβανε μία δέσμη μέτρων για τον εξορθολογισμό των δραστηριοτήτων της TAROM, την ανανέωση του γερασμένου στόλου της και τη μείωση των δαπανών της. Την ίδια χρονιά, η Επιτροπή κίνησε επίσημη διαδικασία έρευνας για τα μέτρα αυτά. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η Ρουμανία επικαιροποίησε το σχέδιο αναδιάρθρωσης, για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν στην απόφαση κίνησης της διαδικασίας.

Τα κοινοποιηθέντα μέτρα αναδιάρθρωσης περιλαμβάνουν κατόπιν επικαιροποίησης: α) διαγραφή χρέους της TAROM, ύψους 49.530.000 ευρώ και β) εισφορά κεφαλαίου, ύψους 45.770.000 ευρώ. Στις 11.01.2024, το ΔΕΕ απέρριψε αίτηση αναιρέσεως της Wizz Air Hungary κατά της Επιτροπής, με την οποία αμφισβητούνταν η νομιμότητα της απόφασης SA.56244/2020.

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή έκρινε το μέτρο σύμφωνο με το Κεφάλαιο 3 των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2014 για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, διαπίστωσε ότι: α) το μέτρο συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου κοινού συμφέροντος της παροχής περιφερειακής συνδεσιμότητας στους Ρουμάνους πολίτες και επιχειρήσεις, επιτρέποντας στην TAROM να επιστρέψει στη βιωσιμότητα μέσω της εφαρμογής του σχεδίου αναδιάρθρωσής της, β) τα μέτρα αναδιάρθρωσης αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που προκάλεσαν τις οικονομικές δυσκολίες της TAROM, ιδίως μέσω της ανανέωσης του γερασμένου στόλου της και της μείωσης του κόστους, γ) τα μέτρα είναι αναλογικά, καθώς η TAROM συνεισφέρει σημαντικά με ίδια κεφάλαια ύψους περίπου 77.660.000 ευρώ με τη μορφή εσόδων από την πώληση αεροσκαφών και χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνήφθη με όρους της αγοράς, δ) η ενίσχυση συνοδεύεται από εγγυήσεις για τον περιορισμό των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά, όπως είναι η μείωση του αριθμού των δρομολογίων που εκτελεί η TAROM, καθώς και του αριθμού των αεροσκαφών και επίσης τη διατήρηση της εν λόγω μειωμένης δυναμικότητας, περιορίζοντας έτσι την παρουσία της στην αγορά για όλη τη διάρκεια της περιόδου αναδιάρθρωσης, δηλαδή έως την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Στη βάση αυτή, η Επιτροπή ενέκρινε το ρουμανικό μέτρο.
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.