Αγγλικά

11/04/2024 Διαβούλευση για παράταση του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης

Η Επιτροπή βρίσκεται σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη σχετικά με περιορισμένη παράταση του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023 σε ό,τι αφορά τον πρωτογενή γεωργικό τομέα
Η Επιτροπή απέστειλε στα κράτη μέλη σχέδιο πρότασης για περιορισμένη παράταση του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023, σε ό,τι αφορά στις προβλέψεις του για τον πρωτογενή γεωργικό τομέα, ενόψει των συνεχιζόμενων διαταραχών της αγοράς. Κατόπιν τούτου, βρίσκεται σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη για το ζήτημα αυτό.

Η Επιτροπή επεσήμανε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι άμεσες και έμμεσες συνέπειές του έχουν προκαλέσει σημαντικές οικονομικές αβεβαιότητες. Ο πόλεμος έχει επιφέρει διαταραχές στις εμπορικές ροές, τις αλυσίδες εφοδιασμού και εξαιρετικά μεγάλες και απροσδόκητες αυξήσεις των τιμών, ιδίως στο φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια, αλλά και σε πολλές άλλες εισροές και πρώτες ύλες και πρωτογενή αγαθά.

Κατά την τελευταία σύνοδό του, που πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Μαρτίου 2024, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογράμμισε τη σημασία ενός ανθεκτικού και βιώσιμου γεωργικού τομέα για την επισιτιστική ασφάλεια και τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ και κάλεσε την Επιτροπή να προωθήσει τις εργασίες για τη μείωση της οικονομικής πίεσης που υφίστανται οι γεωργοί με τον σχεδιασμό μέσων πρόσθετης στήριξης, όπως με την παράταση του προσωρινού πλαισίου κρίσης και μετάβασης.

Σε απάντηση σε έρευνα της Επιτροπής της 27ης Μαρτίου 2024 σχετικά με τη λήξη τμημάτων του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023, τα κράτη μέλη υπογράμμισαν ότι, ως αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία, εξακολουθούν να παρατηρούνται διαταραχές της αγοράς που επηρεάζουν ιδίως τον πρωτογενή γεωργικό τομέα, ο οποίος αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις και υφίσταται οικονομική πίεση.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη σχετικά με περιορισμένη παράταση, για τον πρωτογενή γεωργικό τομέα, του τμήματος του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης, που επί του παρόντος επιτρέπει στα κράτη μέλη έως τις 30 Ιουνίου 2024 να χορηγούν περιορισμένα ποσά ενισχύσεων. Αυτή η περιορισμένη παράταση θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να συνεχίσουν να παρέχουν περιορισμένα ποσά ενισχύσεων στους γεωργούς, όπου χρειάζεται, και να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων στήριξης έναντι της κρίσης.

Το σχέδιο πρότασης της Επιτροπής που διαβιβάστηκε σήμερα στα κράτη μέλη δεν επηρεάζει τις υπόλοιπες διατάξεις του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023.
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.