Αγγλικά

05/04/2024 Γερμανικό καθεστώς για το ανανεώσιμο υδρογόνο – SA.109550

Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 4.1. των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2022 για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια, γερμανικό καθεστώς για τη στήριξη της παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου
Η Γερμανία κοινοποίησε στην Επιτροπή την πρόθεσή της να καταρτίσει καθεστώς, προϋπολογισμού 350.000.000 ευρώ για τη στήριξη της παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου. Το καθεστώς θα χρηματοδοτηθεί μέσω του εργαλείου «Δημοπρασίες ως υπηρεσία» (Auctions-as-a-service) που προωθεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Υδρογόνου. Βάσει του εν λόγω εργαλείου, τα κράτη μέλη μπορούν να χρηματοδοτούν έργα, στα οποία έχουν υποβληθεί προσφορές σε δημοπρασία, αλλά δεν έχουν επιλεγεί για στήριξη από το Ταμείο Καινοτομίας λόγω περιορισμών του προϋπολογισμού. Αυτό τους επιτρέπει να χορηγούν εθνική χρηματοδότηση σε πρόσθετα έργα στην επικράτειά τους, χωρίς την ανάγκη διεξαγωγής χωριστής δημοπρασίας σε εθνικό επίπεδο, μειώνοντας τον διοικητικό φόρτο και το κόστος για όλα τα μέρη.

Το καθεστώς θα στηρίξει την κατασκευή εγκαταστάσεων δυναμικότητας ηλεκτρόλυσης έως 90 MW και αναμένεται να δώσει κίνητρα για την παραγωγή έως και 75.000 τόνων ανανεώσιμου υδρογόνου. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του στόχου της Γερμανίας να διαθέτει τουλάχιστον 10 GW εγχώριας ικανότητας ηλεκτρόλυσης έως το 2030 και να συμβάλει στον στόχο της ΕΕ για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ σε ποσοστό τουλάχιστον 42,5% έως το 2030, με στόχο να φθάσει το 45%.

Οι ενισχύσεις θα χορηγηθούν μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών υπό την εποπτεία του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA). Η υποβολή προσφορών ολοκληρώθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2024 και ο Οργανισμός αξιολογεί και κατατάσσει επί του παρόντος τις προσφορές για έργα σε όλα τα κράτη μέλη. Η στήριξη που παρέχεται στο πλαίσιο αυτού του γερμανικού καθεστώτος θα είναι ανοικτή σε εταιρείες που σχεδιάζουν να κατασκευάσουν νέους ηλεκτρολύτες στη Γερμανία.

Η Επιτροπή έκρινε ότι το καθεστώς είναι συμβατό βάσει του Κεφαλαίου 4.1. των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2022 για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια. Ειδικότερα, διαπίστωσε ότι το καθεστώς: α) είναι αναγκαίο και κατάλληλο για τη διευκόλυνση της παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου και, ως εκ τούτου, της απαλλαγής από τον άνθρακα των βιομηχανικών, μεταφορικών ή/και ενεργειακών τομέων, β) έχει χαρακτήρα κινήτρου, καθώς οι δικαιούχοι δεν θα πραγματοποιούσαν τις σχετικές επενδύσεις χωρίς κρατική στήριξη, γ) συνοδεύεται από επαρκείς εγγυήσεις ότι θα έχει περιορισμένο αντίκτυπο στον ανταγωνισμό και το ενδοενωσιακό εμπόριο, καθώς οι δικαιούχοι θα επιλεγούν μετά από ανοικτή, διαφανή και αμερόληπτη διαδικασία υποβολής προσφορών και οι ενισχύσεις θα περιοριστούν στο ελάχιστο αναγκαίο επίπεδο για την εκτέλεση των έργων, δ) θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα, ιδίως στο περιβάλλον, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τα οποία υπερισχύουν των πιθανών επιπτώσεων όσον αφορά τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

Στη βάση αυτή, η Επιτροπή ενέκρινε το γερμανικό καθεστώς.
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.