Αγγλικά

27/03/2024 Γαλλικό καθεστώς για βιομάζα και ανανεώσιμο υδρογόνο – SA.109766

Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.5. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023, γαλλικό καθεστώς για τη στήριξη της παραγωγής ενέργειας και καυσίμων από βιομάζα και ανανεώσιμο υδρογόνο
Η Γαλλία κοινοποίησε στην Επιτροπή καθεστώς, προϋπολογισμού 900.000.000 ευρώ, με αντικείμενο τη στήριξη της παραγωγής: α) θερμότητας και καυσίμων από βιομάζα, όπως συνθετικό αέριο και βιοάνθρακες, για χρήση σε βιομηχανικές διεργασίες, και β) υγρών καυσίμων από βιομάζα και ανανεώσιμο υδρογόνο, για χρήση σε βιομηχανικές διεργασίες και μεταφορές.

Οι ενισχύσεις θα έχουν τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, καλύπτοντας μέρος των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών. Το καθεστώς θα είναι ανοικτό σε νέες εγκαταστάσεις και σε έργα που αναπτύσσονται ή επεκτείνονται σημαντικά. Όρος του καθεστώτος είναι ότι τα επιλέξιμα έργα θα ολοκληρωθούν και θα τεθούν σε λειτουργία εντός 36 μηνών από τη χορήγηση της ενίσχυσης.

Η Επιτροπή έκρινε το καθεστώς συμβατό, βάσει του Κεφαλαίου 2.5. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023. Ειδικότερα, διαπίστωσε ότι το καθεστώς: α) παρέχει κίνητρο για την παραγωγή ενέργειας και καυσίμων από ΑΠΕ, β) κυμαίνεται εντός των επιτρεπόμενων ορίων του Κεφαλαίου 2.5 ΠΠΚΜ 2023, γ) θα χορηγηθεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, δ) είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι σημαντικές για την υλοποίηση του σχεδίου REPowerEU και του βιομηχανικού σχεδίου της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Στη βάση αυτή, η Επιτροπή ενέκρινε το γαλλικό καθεστώς.
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.