Αγγλικά

07/03/2024 Προτάσεις βελτίωσης για τους νέους κανόνες στις μεταφορές

Η Επιτροπή ζήτησε τις απόψεις και τα σχόλια των κρατών μελών (feedback) σχετικά με το σχέδιό της να εγκρίνει νέους κανόνες για την απλούστευση των διαδικασιών για τις κρατικές ενισχύσεις στις πράσινες μεταφορές
Η Επιτροπή ζήτησε τις απόψεις και τα σχόλια των κρατών μελών (feedback) σχετικά με το σχέδιό της να εγκρίνει νέους κανόνες για την απλούστευση των διαδικασιών για τις κρατικές ενισχύσεις στις πράσινες μεταφορές. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ανταποκριθούν στην πρόσκληση και να υποβάλουν κρίσιμα στοιχεία για το ζήτημα έως την 3η Απριλίου 2024.

Η πρόσκληση αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης διαδικασίας αναθεώρησης, με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών κρατικών ενισχύσεων στον τομέα των σιδηροδρομικών, των εσωτερικών πλωτών και των συνδυασμένων μεταφορών και την προώθηση μιας βιώσιμης πολιτικής μεταφορών της ΕΕ σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της Στρατηγικής για τη Βιώσιμη και Έξυπνη Κινητικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει προταθεί η δημιουργία απαλλακτικού Κανονισμού για τις μεταφορές, ο οποίος θα αναθεωρεί τους κανόνες των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2008 για τους σιδηροδρόμους. O νέος αυτός Κανονισμός θα επιτρέπει τη θέσπιση συμβατών μέτρων κρατικών ενισχύσεων που συμβάλλουν σε πιο πράσινους τρόπους μεταφοράς.
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.