Αγγλικά

06/03/2024 Ρουμανικό καθεστώς για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών – SA.108510

Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.5. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023, ρουμανικό καθεστώς για τη στήριξη εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από χερσαία αιολικά και ηλιακά φωτοβολταϊκά
Ρουμανία κοινοποίησε στην Επιτροπή καθεστώς, προϋπολογισμού 3.000.000.000 ευρώ, για τη στήριξη των εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από χερσαία αιολικά και ηλιακά φωτοβολταϊκά. Το καθεστώς θα είναι ανοικτό σε έργα κατασκευής και λειτουργίας νέων εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών. Οι δικαιούχοι θα προκύψουν κατόπιν ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών και θα υπογράψουν αμφίδρομες συμβάσεις επί της διαφοράς (two contracts for difference). Η τιμή εκκίνησης θα καθορίζεται μέσω των διαδικασιών υποβολής προσφορών (pay as bid) και η τιμή αναφοράς θα υπολογίζεται ως μηνιαίος σταθμισμένος μέσος όρος της τιμής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στις αγορές. Όταν η τιμή αναφοράς θα είναι χαμηλότερη από την τιμή εκκίνησης, ο δικαιούχος θα δικαιούται να λαμβάνει πληρωμές ίσες με τη διαφορά μεταξύ των δύο τιμών και, αντιστρόφως, θα πρέπει να καταβάλει τη διαφορά στην αντίθετη περίπτωση. Συνεπώς, το καθεστώς εγγυάται ένα ελάχιστο επίπεδο απόδοσης για τους δικαιούχους, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι δεν θα αποζημιώνονται υπερβολικά για τις περιόδους κατά τις οποίες η τιμή αναφοράς είναι υψηλότερη από την τιμή εκκίνησης.

Η Επιτροπή έκρινε το καθεστώς συμβατό, βάσει του Κεφαλαίου 2.5. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023. Ειδικότερα, διαπίστωσε ότι α) οι ενισχύσεις θα χορηγηθούν μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών και θα χορηγηθούν πριν την 31η Δεκεμβρίου 2025, β) το καθεστώς υπόκειται σε όρους περιορισμού των αδικαιολόγητων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων διασφαλίσεων που εγγυώνται ότι υπάρχουν αρκετοί συμμετέχοντες στη διαδικασία υποβολής προσφορών, γ) είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι σημαντικές για την υλοποίηση του σχεδίου REPowerEU και του βιομηχανικού σχεδίου της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Στη βάση αυτή, η Επιτροπή ενέκρινε το ρουμανικό καθεστώς.
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.