Αγγλικά

26/04/2024 Ελληνικό καθεστώς για εφημερίδες και περιοδικά – SA.113322

Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.1. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023, μερική εκ νέου θέσπιση ελληνικού καθεστώτος για τη στήριξη των εκδοτών εφημερίδων και περιοδικών
Το 2022, η Επιτροπή είχε εγκρίνει ένα καθεστώς άμεσων επιχορηγήσεων για τη στήριξη των εκδοτών εφημερίδων και περιοδικών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και πλήττονται από την τρέχουσα γεωπολιτική κρίση λόγω της αύξησης της τιμής του χαρτιού και των εξόδων μεταφοράς (SA.104056/2022). Αντίστοιχα, το 2023 ενέκρινε μία τροποποίησή του (SA.105829/2023).

Μετά τη λήξη του καθεστώτος, την 31η Δεκεμβρίου 2023, η Ελλάδα, το 2024, κοινοποίησε μερική εκ νέου θέσπιση του καθεστώτος. Το νέο καθεστώς αφορά µόνο τη στήριξη των δικαιούχων για το κόστος χαρτιού και όχι για το κόστος μεταφοράς. Στο αρχικό καθεστώς, η Ελλάδα είχε διευκρινίσει ότι ο στόχος του καθεστώτος ήταν να καλύψει το 100% του πρόσθετου κόστους χαρτιού, ωστόσο, λόγω δημοσιονομικών περιορισμών, μπορούσε τελικά να καλύψει µόνο το 50%. Στη νεώτερη κοινοποίηση του καθεστώτος, οι ελληνικές αρχές ανέφεραν ότι εξασφάλισαν πρόσθετη χρηματοδότηση από τον γενικό κρατικό προϋπολογισμό και, µέσω του κοινοποιηθέντος καθεστώτος, σκοπεύουν να στηρίξουν τους δικαιούχους για το υπόλοιπο 50% του πρόσθετου κόστους, µε αποτέλεσμα η στήριξη να ανέλθει συνολικά στο 100% αυτού.

Ο προϋπολογισμός του καθεστώτος ανέρχεται σε 10.000.000 ευρώ, ενώ το ανώτατο όριο ενίσχυσης ανά δικαιούχο ανέρχεται σε 2.250.000 ευρώ. Το νέο καθεστώς θα έχει διάρκεια έως την 30ή Ιουνίου 2024.

Η Επιτροπή επικαλέστηκε την αξιολόγηση περί συμβατότητας που είχε κάνει στην απόφαση SA.104056/2022 και επεσήμανε ότι η νεώτερη κοινοποίηση δεν επηρεάζει το συμπέρασμα στο οποίο είχε καταλήξει, καθώς είναι σύμφωνη με τους όρους του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023 περί της διάρκειάς του και του ανωτάτου ορίου ενίσχυσης ανά δικαιούχο, ενώ δεν περιλαμβάνει άλλες ουσιώδεις αλλαγές που μπορεί να θέσουν εν αμφιβόλω το εν λόγω συμπέρασμα.

Στη βάση αυτή, η Επιτροπή ενέκρινε την εκ νέου θέσπιση του ελληνικού καθεστώτος.
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.