Αγγλικά

24/04/2024 Κυπριακό καθεστώς για στεγαστικά δάνεια – SA.112704

Η Επιτροπή ενέκρινε, με άμεση εφαρμογή του άρθρου 107 (2) (α) ΣΛΕΕ, την εκ νέου θέσπιση ενός κυπριακού καθεστώτος για τη διαχείριση των δανείων που χορηγούνται στο πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδίου στέγασης ‘ΟΙΚΙΑ’
Το 2021, η Επιτροπή είχε εγκρίνει, με άμεση εφαρμογή του άρθρου 107 (2) (α) ΣΛΕΕ, ένα κυπριακό καθεστώς για τη μερική διαγραφή χρεών αναξιοπαθούντων και κοινωνικά ευάλωτων φυσικών προσώπων, όπως αυτά που δεν διαθέτουν άλλη περιουσία, είναι πρόσφυγες ή μέλη πολύτεκνων οικογενειών, μονογονεϊκών οικογενειών και οικογενειών που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές ή σε περιοχές κοντά στη γραμμή κατάπαυσης του πυρός (καθεστώς ΟΙΚΙΑ), τα οποία είχαν λάβει δάνεια στο πλαίσιο προγράμματος στήριξης που είχε θεσπιστεί πριν από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (SA.63005/2021). Το 2022 και 2023 είχαν εγκριθεί δύο τροποποιήσεις του καθεστώτος (SA.101516/2022 και SA.106116/2023).

Μετά τη λήξη της ισχύος του καθεστώτος, την 31η Δεκεμβρίου 2023, η Κύπρος, το 2024, κοινοποίησε στην Επιτροπή την εκ νέου θέσπιση του καθεστώτος. Το νέο καθεστώς θα έχει διάρκεια έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, ενώ περιλαμβάνει ορισμένες διοικητικές αλλαγές στη διαδικασία επιλογής που θα μειώνουν τη γραφειοκρατία, η οποία αποτέλεσε και τον κύριο παράγοντα εξαιτίας του οποίου σημειώθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις στην πρόοδο του καθεστώτος και κρίθηκε αναγκαία η εκ νέου εισαγωγή του.

Παράλληλα, διευρύνονται οι επιλέξιμοι δανειολήπτες, καθώς, κατά το νέο καθεστώς, ορίζεται ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: α) όσοι είχαν ήδη υποβάλει αίτηση, αλλά απορρίφθηκε λόγω μη προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών, β) όσοι είχαν απορριφθεί λόγω μη πλήρωσης ουσιαστικών προϋποθέσεων του καθεστώτος, αλλά οι μεταβολές στις οικονομικές τους συνθήκες τους κατατάσσουν πλέον επιλέξιμους.

Η Επιτροπή παρέπεμψε στην αξιολόγηση περί συμβατότητας του καθεστώτος που είχε κάνει ήδη στην απόφαση SA.63005/2021. Επεσήμανε ότι η εκ νέου θέσπιση του καθεστώτος δεν μεταβάλλει το συμπέρασμα στο οποίο είχε καταλήξει, παρά αποσκοπεί στην παροχή επαρκούς χρόνου στις εμπλεκόμενες εθνικές αρχές για την υλοποίηση οργανωτικών αλλαγών ώστε να εξασφαλιστεί η αναγκαία ικανότητα λήψης αποφάσεων και να προχωρήσει περαιτέρω στην αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί.

Στη βάση αυτή, η Επιτροπή ενέκρινε το κυπριακό καθεστώς.
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.