Αγγλικά

23/04/2024 Κυπριακό καθεστώς για αγρότες στη δυτική Λευκωσία – SA.113636

Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.1. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023, την εκ νέου θέσπιση κυπριακού καθεστώτος άμεσων επιχορηγήσεων σε αγρότες που δραστηριοποιούνται στη Δυτική Λευκωσία
Το 2023, η Επιτροπή είχε εγκρίνει, βάσει του Κεφαλαίου 2.1. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023, ένα κυπριακό καθεστώς υπέρ των αγροτών που δραστηριοποιούνται στη Δυτική Λευκωσία, με σκοπό να καλυφθεί μέρος του αυξημένου κόστους παραγωγής που προκαλείται από την τρέχουσα ενεργειακή κρίση (SA.109516/2023).

Συνολικά, οι αγρότες στην Κύπρο αντιμετωπίζουν εξαιρετικά μεγάλες και απροσδόκητες αυξήσεις των τιμών του φυσικού αερίου, της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς επίσης και πολλών άλλων εισροών, πρώτων υλών και βασικών αγαθών, περιλαμβανομένων των λιπασμάτων. Ιδιαιτερότητα των αγροτών της Δυτικής Λευκωσίας αποτελεί το γεγονός ότι, λόγω της στασιμότητας σε έργα υδροδότησης της περιοχής, έρχονται αντιμέτωποι με δυσμενείς συνθήκες άσκησης των δραστηριοτήτων τους. Συγκεκριμένα, η πρόοδος των εργασιών κατασκευής ενός βόρειου αγωγού υδροδότησης στη Λευκωσία έχει σταματήσει και ορισμένοι εκ των αγροτών δεν μπορούν να εξυπηρετούνται από τον νότιο αγωγό ή άλλα δημόσια έργα υδροδότησης, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να προμηθεύονται νερό με άλλους τρόπους, και ιδίως από ιδιωτικά πηγάδια, γεγονός που συνεπάγεται αυξημένο κόστος, καθώς η άντληση του νερού εξαρτάται από εξωγενείς παράγοντες, όπως η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και της βενζίνης, το βάθος άντλησης, την ποσότητα άντλησης, την απόσταση μεταφοράς του νερού και το αρδευτικό σύστημα. Έτσι, η αύξηση στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, λόγω της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης, επιβάρυνε πολύ περισσότερο τους αγρότες στις περιοχές αυτές, όπου και το κόστος άντλησης του νερού αυξήθηκε υπερβολικά.

Το 2024, οι κυπριακές αρχές κοινοποίησαν στην Επιτροπή την εκ νέου θέσπιση του καθεστώτος, το οποίο έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2023, με νέα λήξη ισχύος την 30ή Ιουνίου 2024. Ο προϋπολογισμός του καθεστώτος παραμένει στις 600.000 ευρώ και οι ενισχύσεις εξακολουθούν να έχουν τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Το ποσό της ενίσχυσης ανά δικαιούχο υπολογίζεται με βάση ένα σταθερό ποσό, το οποίο ορίζεται στην οικεία υπουργική απόφαση και διαφέρει ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας. Το ποσό αυτό πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό των στρεμμάτων που διαθέτει ο κάθε αγρότης και από το γινόμενό τους προκύπτει το ακριβές ποσό της ενίσχυσης, με ανώτατο όριο ανά δικαιούχο τις 20.000 ευρώ. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν άλλες ουσιώδεις αλλαγές στην εκ νέου θέσπιση του καθεστώτος, πέραν της μεταβολής στη διάρκειά του.

Η Επιτροπή έκρινε την εκ νέου θέσπιση του καθεστώτος σύμφωνη με το Κεφάλαιο 2.1. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023. Ειδικότερα, επικαλέστηκε την αξιολόγηση περί συμβατότητας που είχε κάνει στην απόφαση SA.109516/2023 και επεσήμανε ότι αυτή δεν επηρεάζεται από τη νεώτερη κοινοποίηση.

Στη βάση αυτή, η Επιτροπή ενέκρινε την εκ νέου θέσπιση του κυπριακού καθεστώτος.

ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.