Αγγλικά

19/03/2024 Κυπριακό καθεστώς για τη στήριξη της καλλιέργειας πατάτας – SA.112481

Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.1. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023, κυπριακό καθεστώς για την στήριξη της καλλιέργειας πατάτας
Η Κύπρος κοινοποίησε στην Επιτροπή καθεστώς ενίσχυσης των αγροτών που διαθέτουν καλλιέργειες πατάτες, λόγω της αύξησης του κόστους της ενέργειας, των καυσίμων και των λιπασμάτων που προκαλείται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία και τις αντίστοιχες συνέπειες που έχει για τη ρευστότητα των παραγωγών.

Το καθεστώς έχει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 1.654.000 ευρώ και οι ενισχύσεις θα χορηγηθούν έως την 30ή Ιουνίου 2024. Δικαιούχοι του καθεστώτος είναι κυπριακές επιχειρήσεις όλων των μεγεθών που έχουν υποβάλει δήλωση καλλιέργειας στο Ταμείο Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής, σχετικά με τη φύτευση πατάτας.

Η ενίσχυση καλύπτει εν µέρει το κόστος των καλλιεργειών χειμερινής και εαρινής πατάτας για την περίοδο 2022-2023. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο ανέρχεται σε 280.000 ευρώ.

Η Επιτροπή έκρινε το καθεστώς συμβατό, βάσει του Κεφαλαίου 2.1. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023. Ειδικότερα, διαπίστωσε ότι: α) οι ενισχύσεις κυμαίνονται εντός των ορίων ενίσχυσης που προβλέπει το Κεφάλαιο 2.1 του ΠΠΚΜ, β) το καθεστώς θα έχει διάρκεια έως την 30η Ιουνίου 2024, γ) οι ενισχύσεις χορηγούνται μόνο σε επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα πλήττονται από την τρέχουσα κρίση, και δ) το καθεστώς είναι αναγκαίο κατάλληλο και αναλογικό για την αποκατάσταση σοβαρής διαταραχής της κυπριακής οικονομίας.

Στη βάση αυτή, η Επιτροπή ενέκρινε το κυπριακό καθεστώς.
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.