Αγγλικά

15/03/2024 Ελληνική ad hoc ενίσχυση στη Sky Express – SA.62482

Η Επιτροπή ενέκρινε, με άμεση εφαρμογή του άρθρου 107 (2) (β) ΣΛΕΕ, ελληνική ad hoc ενίσχυση στην αεροπορική εταιρεία Sky Express
Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή ad hoc ενίσχυση της αεροπορικής εταιρείας Sky Express για την αντιμετώπιση των ζημιών που υπέστη εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού και των συνακόλουθων ταξιδιωτικών περιοριστικών μέτρων.

Η ενίσχυση θα έχει τη μορφή άμεσης επιχορήγησης για την αποζημίωση της αεροπορικής εταιρίας για ζημίες που υπέστη κατά την πανδημία του κορωνοϊού, και συγκεκριμένα στο διάστημα από τις 23 Μαρτίου έως τις 31 Οκτωβρίου 2020, όταν επιβλήθηκαν ταξιδιωτικοί περιορισμοί στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες για την ανάσχεση της εξάπλωσης του ιού. Εξαιτίας των εν λόγω περιορισμών, η Sky Express υπέστη δραστική μείωση της επιβατικής κίνησης και της κερδοφορίας της κατά το ανωτέρω διάστημα. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 8.480.000 ευρώ.

H Επιτροπή έκρινε το μέτρο συμβατό, βάσει του άρθρου 107 (2) (β) ΣΛΕΕ. Ειδικότερα, διαπίστωσε ότι το μέτρο: α) παρέχει αποζημίωση για ζημίες που συνδέονται άμεσα με την πανδημία του κορωνοϊού και β) είναι αναλογικό, διότι δεν υπερβαίνει το αναγκαίο μέτρο για την επανόρθωση της ζημίας που υπέστη η Sky Express.

Στη βάση αυτή, η Επιτροπή ενέκρινε το ελληνικό μέτρο.
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.