Αγγλικά

08/03/2024 Ιταλικό καθεστώς για τον πράσινο εξοπλισμό – SA.112546

Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.8. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023, ιταλικό καθεστώς για τη στήριξη των επενδύσεων στην παραγωγή πράσινου εξοπλισμού
Η Ιταλία κοινοποίησε στην Επιτροπή καθεστώς στήριξης των επενδύσεων στην παραγωγή πράσινου εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την προώθηση της μετάβασης σε μια οικονομία μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών.

Το καθεστώς θα είναι ανοικτό σε επιχειρήσεις που παράγουν σχετικό εξοπλισμό, δηλαδή μπαταρίες, ηλιακούς συλλέκτες, ανεμογεννήτριες, αντλίες θερμότητας, ηλεκτρολύτες, εξοπλισμό για τη χρήση και αποθήκευση άνθρακα, καθώς και βασικά συστατικά στοιχεία που έχουν σχεδιαστεί και χρησιμοποιούνται κυρίως ως άμεσες εισροές για την παραγωγή τέτοιου εξοπλισμού ή σχετικές κρίσιμες πρώτες ύλες που είναι απαραίτητες για την παραγωγή τους.

Οι ενισχύσεις θα έχουν τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος ανέρχεται σε 1.100.000.000 ευρώ, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν πλήρως από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το καθεστώς θα έχει διάρκεια έως την 31η Δεκεμβρίου 2025. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο ανέρχεται σε 150.000.000, το οποίο μπορεί να αυξηθεί σε 200.000.000 ευρώ και 350.000.000 ευρώ, αναλόγως της περιφέρειας στην οποία δραστηριοποιείται ο δικαιούχος.

Η Επιτροπή έκρινε το καθεστώς συμβατό, βάσει του Κεφαλαίου 2.8. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023. Ειδικότερα, διαπίστωσε ότι: α) το καθεστώς θα αποτελέσει κίνητρο για την παραγωγή σχετικού εξοπλισμού για τη μετάβαση προς μια οικονομία μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών και β) οι ενισχύσεις θα χορηγηθούν το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Στη βάση αυτή, η Επιτροπή ενέκρινε το ιταλικό καθεστώς.
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.