Αγγλικά

01/03/2024 Πορτογαλικό καθεστώς για πράσινο εξοπλισμό – SA.110254

Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.8. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023, πορτογαλικό καθεστώς για τη στήριξη των επενδύσεων στην παραγωγή πράσινου εξοπλισμού
Η Πορτογαλία κοινοποίησε στην Επιτροπή καθεστώς στήριξης των επενδύσεων στην παραγωγή πράσινου εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την προώθηση της μετάβασης σε μια οικονομία μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών.

Το καθεστώς θα είναι ανοικτό σε επιχειρήσεις που παράγουν σχετικό εξοπλισμό, όπως μπαταρίες, ηλιακούς συλλέκτες, ανεμογεννήτριες, αντλίες θερμότητας, ηλεκτρολύτες, εξοπλισμό για τη χρήση και αποθήκευση δέσμευσης άνθρακα, καθώς και βασικά εξαρτήματα που έχουν σχεδιαστεί και χρησιμοποιούνται πρωτίστως ως άμεσες εισροές για την παραγωγή τέτοιου εξοπλισμού ή σχετικές κρίσιμες πρώτες ύλες που είναι απαραίτητες για την παραγωγή τους.

Οι ενισχύσεις θα έχουν τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος ανέρχεται σε 350.000.000 ευρώ, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν πλήρως από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το καθεστώς θα έχει διάρκεια έως την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Η Επιτροπή έκρινε το καθεστώς συμβατό με το Κεφάλαιο 2.8. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023. Ειδικότερα, διαπίστωσε ότι το καθεστώς: α) θα αποτελέσει κίνητρο για την παραγωγή σχετικού εξοπλισμού για τη μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών, β) θα χορηγηθεί το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2025 και γ) είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι σημαντικές για την εφαρμογή του βιομηχανικού σχεδίου της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Στη βάση αυτή, η Επιτροπή ενέκρινε το πορτογαλικό καθεστώς.
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.