Αγγλικά

23/02/2024 Γερμανική ad hoc ενίσχυση στην ArcelorMittal – SA.104898

Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2022 για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια, γερμανική ad hoc ενίσχυση στην εταιρεία ArcelorMittal, με σκοπό τον μετασχηματισμό της λειτουργίας παραγωγής χάλυβα ώστε να εξαλειφθούν οι ανθρακούχες εκπομπές
Η Γερμανία κοινοποίησε στην Επιτροπή ad hoc ενίσχυση δύο οντοτήτων του ομίλου ArcelorMittal, και συγκεκριμένα των εταιρειών ArcelorMittal Bremen και ArcelorMittal Eisenhüttenstadt, με σκοπό την απαλλαγή μέρους των διαδικασιών παραγωγής χάλυβα από τον άνθρακα. Το μέτρο έχει προϋπολογισμό περί το 1.300.000.000 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει από το γερμανικό σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στο πλαίσιο του μέτρου, η ArcelorMittal επιδιώκει να μετασχηματίσει τις παραγωγικές διαδικασίες της στη Βρέμη και το Eisenhüttenstadt, όπου λειτουργεί σήμερα τρεις υψικαμίνους με βάση τον άνθρακα και τέσσερις βασικούς κλιβάνους οξυγόνου που παράγουν ακατέργαστο χάλυβα. Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσης επιχορήγησης και θα στηρίξει την κατασκευή μιας μονάδας άμεσης αναγωγής και τριών νέων κλιβάνων ηλεκτρικού τόξου. Οι νέες εγκαταστάσεις θα αντικαταστήσουν δύο από τις τρεις υφιστάμενες υψικαμίνους και δύο από τους τέσσερις υφιστάμενους κλιβάνους οξυγόνου. Η νέα μονάδα άμεσης αναγωγής θα λειτουργήσει αρχικά με φυσικό αέριο, το οποίο όμως θα αντικατασταθεί σταδιακά από υδρογόνο χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ΑΠΕ, μέχρις ότου η νέα εγκατάσταση λειτουργήσει αποκλειστικά με ανανεώσιμο υδρογόνο.

Οι νέες εγκαταστάσεις προβλέπεται να αρχίσουν να λειτουργούν το 2026. Αναμένεται να παράγουν 3.800.000 τόνους πράσινου ακατέργαστου χάλυβα ετησίως, ο οποίος θα υποκαταστήσει ίση ποσότητα ακατέργαστου χάλυβα που παράγεται σήμερα με τη συμβατική και πιο ρυπογόνο διαδικασία της υψικαμίνου. Μόλις ολοκληρωθούν οι εγκαταστάσεις, το έργο αναμένεται να αποτρέψει την έκλυση περισσότερων από 70.000.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα κατά τη διάρκεια της 16ετούς διάρκειας ζωής του έργου. Η ArcelorMittal έχει δεσμευτεί να μοιραστεί ενεργά την εμπειρία και την τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί μέσω του έργου με τη βιομηχανική και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο, βάσει των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2022 για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια. Παρατήρησε, αρχικά, ότι το επίμαχο έργο είχε επιλεγεί κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης του 2021 για να αποτελέσει μέρος ενός ΣΕΚΕΕ για τις τεχνολογίες και τα συστήματα υδρογόνου. Ωστόσο, δεδομένων των χαρακτηριστικών και των στόχων του, ήταν προτιμότερο να αξιολογηθεί βάσει των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2022. Εν συνεχεία, διαπίστωσε ότι το μέτρο: α) διευκολύνει την ανάπτυξη παραγωγής χάλυβα μέσω διεργασιών με χαμηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τους στόχους βασικών πρωτοβουλιών της ΕΕ, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η στρατηγική της ΕΕ για το υδρογόνο, το βιομηχανικό σχέδιο για την πράσινη συμφωνία και το σχέδιο REPowerEU, β) έχει ‘χαρακτήρα κινήτρου’, καθώς η δικαιούχος δεν θα πραγματοποιούσε τις επενδύσεις στην παραγωγή πράσινου χάλυβα χωρίς κρατική στήριξη, γ) είναι αναγκαίο και κατάλληλο για την προώθηση της παραγωγής πράσινου χάλυβα, δ) είναι αναλογικό, καθώς το επίπεδο της ενίσχυσης αντιστοιχεί στις πραγματικές χρηματοδοτικές ανάγκες, ε) διαθέτει επαρκείς εγγυήσεις που διασφαλίζουν τον περιορισμό των αδικαιολογήτων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, στ) περιλαμβάνει μηχανισμό claw-back για την επιστροφή μέρους της ενίσχυσης, εάν το έργο αποδειχθεί εξόχως επιτυχημένο, ζ) υπόκειται σε παρακολούθηση για την επαλήθευση της προόδου του ως προς την επίτευξη των στόχων της εξοικονόμησης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, της σταδιακής κατάργησης του φυσικού αερίου και της σταδιακής εισαγωγής υδρογόνου χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ΑΠΕ, η) δεσμεύει την δικαιούχο να μοιραστεί την εμπειρία και την τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί μέσω του έργου με τη βιομηχανική και την ακαδημαϊκή κοινότητα και θ) επιφέρει τόσο σημαντικά θετικά αποτελέσματα που υπερισχύουν κάθε πιθανής στρέβλωσης του ανταγωνισμού και του ενδοενωσιακού εμπορίου.

Στη βάση αυτή, η Επιτροπή ενέκρινε το γερμανικό μέτρο.
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.