Αγγλικά

31/08/2023 Ελληνικά καθεστώτα στο πλαίσιο του προγράμματος ΤΑΠΤοΚ βάσει ΓΑΚ

Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει των άρθρων 14 και 22 του ΓΑΚ 651/2014, καθεστώτα ενισχύσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ‘Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων’ (ΤΑΠΤοΚ)
Οι ελληνικές αρχές θέσπισαν, βάσει των άρθρων 14 και 22 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014, καθεστώτα ενισχύσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ).

Το υπομέτρο 19.2 του Προγράμματος, με τίτλο «Παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα», αφορά στην υλοποίηση έργων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα της τοπικής οικονομίας, στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων της κάθε τοπικής στρατηγικής. Βάσει του προγράμματος, ενισχύονται παρεμβάσεις που έχουν στόχο την προώθηση της συνεργασίας και δικτύωσης, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, την ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων, τη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Τα καθεστώτα είναι ανοιχτά σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις, του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα παραγωγής, που αναφέρονται στις οικείες διακηρύξεις του κάθε προγράμματος. Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν: α) αγορά, κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου, β) διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, γ) αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, δ) αγορά καινούργιων οχημάτων, ε) δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, στ) γενικές δαπάνες συνδεόμενες µε τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, ζ) δαπάνες απόκτησης ή ανάπτυξης λογισμικού, αποκτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, κλπ, η) δαπάνες προβολής, θ) δαπάνες σύνδεσης µε οργανισμούς κοινής ωφέλειας, ι) αμοιβές προσωπικού, για να εργασθεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης κ.ά.

Τα καθεστώτα που θα υλοποιηθούν αφορούν:
  – Την Π.Ε. Ροδόπης (SA.108960), με διάρκεια έως την 31η Δεκεμβρίου 2026 και ετήσιο προϋπολογισμό 125.000 ευρώ. Στον συνολικό προϋπολογισμό, ποσό 450.000 θα διατεθεί από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το καθεστώς θα καλύψει έως το 50% των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών – επενδυτικών ενισχύσεων, με πριμοδότηση 20% για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

  – Την Π.Ε. Χανίων (SA.108959), με διάρκεια έως την 31η Δεκεμβρίου 2026 και ετήσιο προϋπολογισμό 411.250 ευρώ. Στον συνολικό προϋπολογισμό, ποσό 1.480.500 ευρώ θα διατεθεί από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το καθεστώς θα καλύψει έως το 50% των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών – επενδυτικών ενισχύσεων, με πριμοδότηση 20% για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

  – Την Π.Ε. Ευβοίας (SA.108957), με διάρκεια έως την 31η Δεκεμβρίου 2026 και ετήσιο προϋπολογισμό 87.500 ευρώ. Στον συνολικό προϋπολογισμό, ποσό 315.000 ευρώ θα διατεθεί από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το καθεστώς θα καλύψει έως το 40% των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών – επενδυτικών ενισχύσεων, με πριμοδότηση 20% για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

  – Την Π.Ε. Βοιωτίας (SA.108891), με διάρκεια έως την 31η Δεκεμβρίου 2026 και ετήσιο προϋπολογισμό 162.500 ευρώ. Στον συνολικό προϋπολογισμό, ποσό 552.500 ευρώ θα διατεθεί από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το καθεστώς θα καλύψει έως το 40% των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών – επενδυτικών ενισχύσεων, με πριμοδότηση 20% για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

  – Την Π.Ε. Αχαΐας (SA.108890), με διάρκεια έως την 31η Δεκεμβρίου 2026 και ετήσιο προϋπολογισμό 162.500 ευρώ. Στον συνολικό προϋπολογισμό, ποσό 585.000 ευρώ θα διατεθεί από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το καθεστώς θα καλύψει έως το 50% των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών – επενδυτικών ενισχύσεων, με πριμοδότηση 20% για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

  – Την Π.Ε. Σερρών (SA.108847), με διάρκεια έως την 31η Δεκεμβρίου 2026 και ετήσιο προϋπολογισμό 172.500 ευρώ. Στον συνολικό προϋπολογισμό, ποσό 621.000 ευρώ θα διατεθεί από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το καθεστώς θα καλύψει έως το 50% των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών – επενδυτικών ενισχύσεων, με πριμοδότηση 20% για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

  – Την Π.Ε. Πέλλας (SA.108822), με διάρκεια έως την 31η Δεκεμβρίου 2026 και ετήσιο προϋπολογισμό 105.000 ευρώ. Στον συνολικό προϋπολογισμό, ποσό 378.000 ευρώ θα διατεθεί από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το καθεστώς θα καλύψει έως το 50% των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών – επενδυτικών ενισχύσεων, με πριμοδότηση 20% για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

  – Την Π.Ε. Λάρισας (SA.108734), με διάρκεια έως την 31η Δεκεμβρίου 2026 και ετήσιο προϋπολογισμό 162.500 ευρώ. Στον συνολικό προϋπολογισμό, ποσό 585.000 ευρώ θα διατεθεί από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το καθεστώς θα καλύψει έως το 50% των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών – επενδυτικών ενισχύσεων, με πριμοδότηση 20% για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα θα έχει ανώτατο ποσό ενίσχυσης τις 390.000 ευρώ ανά δικαιούχο για νεοσύστατες επιχειρήσεις.

  – Την Π.Ε. Ηλείας (SA.108731), με διάρκεια έως την 31η Δεκεμβρίου 2026 και ετήσιο προϋπολογισμό 125.000 ευρώ. Στον συνολικό προϋπολογισμό, ποσό 450.000 ευρώ θα διατεθεί από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το καθεστώς θα καλύψει έως το 50% των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών – επενδυτικών ενισχύσεων, με πριμοδότηση 20% για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

  – Την Π.Ε. Φλώρινας (SA.108473), με διάρκεια έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 και ετήσιο προϋπολογισμό 600.000 ευρώ. Στον συνολικό προϋπολογισμό, ποσό 540.000 ευρώ θα διατεθεί από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το καθεστώς θα καλύψει έως το 50% των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών – επενδυτικών ενισχύσεων, με πριμοδότηση 20% για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα θα έχει ανώτατο ποσό ενίσχυσης τις 390.000 ευρώ ανά δικαιούχο για νεοσύστατες επιχειρήσεις.


ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.