Αγγλικά

28/08/2023 Ελληνικό καθεστώς μεταποίησης αγροτικών προϊόντων – SA.109152

Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει των άρθρων 14, 18, 19, 28, 36 και 41 του ΓΑΚ 651/2014, καθεστώς για τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων
Οι ελληνικές αρχές θέσπισαν, βάσει των άρθρων 14, 18, 19, 28, 36 και 41 του ΓΑΚ 651/2014, καθεστώς για τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.

Σκοποί του καθεστώτος είναι: α) η αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα μέσω συλλογικών σχημάτων ή/και της υιοθέτησης της συμβολαιακής γεωργίας, β) η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την αξιοποίηση της έρευνας, της σύγχρονης τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων, γ) η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών και δ) η ενσωμάτωση διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

Το καθεστώς είναι ανοικτό σε όλες τις επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα παραγωγής. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 65.000.000 ευρώ και η διάρκεια του εκτείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε: α) 55% για περιφερειακές – επενδυτικές ενισχύσεις, με πριμοδότηση 10% για τις ΜΜΕ, β) 50% για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜΜΕ, με πριμοδότηση 5% για τις ΜΜΕ, γ) 50% για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις, με πριμοδότηση 5% για τις ΜΜΕ, δ) 50% για ενισχύσεις καινοτομίας προς ΜΜΕ, με πριμοδότηση 5% για τις ΜΜΕ, ε) 55% για επενδυτικές ενισχύσεις για την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή για την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων, με πριμοδότηση 15% για τις ΜΜΕ, και στ) 55% για επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, με πριμοδότηση 10% για τις ΜΜΕ.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202335/SA_109152_20B43C8A-0400-CAAC-83F7-861F71FFC329_8_1.pdf
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.