Αγγλικά

18/08/2023 Ελληνικό καθεστώς ‘Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια’ – SA.190100

Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει των άρθρων 17, 38β, 39 και 41 του ΓΑΚ 651/2014, το καθεστώς ‘Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια’ στο πλαίσιο της Συμφωνίας Χρηματοδότησης για το Ταμείο Χαρτοφυλακίου ‘Business Growth Fund’ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
Οι ελληνικές αρχές θέσπισαν, βάσει των άρθρων 17, 38β, 39 και 41 του ΓΑΚ 651/2014, το καθεστώς ‘Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια’ στο πλαίσιο της Συμφωνίας Χρηματοδότησης για το Ταμείο Χαρτοφυλακίου ‘Business Growth Fund’ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Στο πλαίσιο του καθεστώτος, το Business Growth Fund προωθεί τη χορήγηση δανείων με προνομιακούς όρους, σε επιλέξιμες επιχειρήσεις για την πραγματοποίηση πράσινων επενδύσεων. Τα εν λόγω δάνεια αποσκοπούν στην κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού για επενδύσεις σε έργα πράσινης μετάβασης, προκειμένου να πραγματοποιηθούν επενδύσεις στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, της ηλεκτροκίνησης και της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Απώτερος στόχος του καθεστώτος είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και, συνακόλουθα, η προστασία του περιβάλλοντος.

Το καθεστώς είναι ανοικτό σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η διάρκεια του ορίζεται έως την 30ή Ιουνίου 2025, ενώ ο ετήσιος προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 63.000.000 ευρώ.

Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε: α) 20% για ενισχύσεις προς ΜΜΕ, β) 45% για επενδύσεις στην προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, ανανεώσιμο υδρογόνο και συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, γ) 15.000.000 ευρώ για τη διευκόλυνση της σύναψης συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης, και δ) 15.000.000 ευρώ για επενδύσεις σε έργα ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια υπό μορφή χρηματοδοτικών μέσων.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202334/SA_109100_3022088A-0400-CC33-BD77-636054BE0CF8_7_1.pdf
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.