Αγγλικά

05/07/2023 Τροποποίηση ελληνικού ερευνητικού καθεστώτος – SA.108474

Η Ελλάδα τροποποίησε, βάσει των άρθρων 19, 25 και 28 του ΓΑΚ 651/2014, το ερευνητικό καθεστώς «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής»
Οι ελληνικές αρχές τροποποίησαν, βάσει των άρθρων 19, 25 και 28 του ΓΑΚ 651/2014, το ερευνητικό καθεστώς «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής», το οποίο είχε θεσπιστεί το 2020, βάσει των ίδιων άρθρων.

Το καθεστώς αφορά στην ενίσχυση συνεργατικών ερευνητικών έργων στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού, των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών, της αγροδιατροφής, του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης. Επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις και ερευνητικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής.

Οι τροποποιήσεις αφορούν την αύξηση του προϋπολογισμού του καθεστώτος, τη δυνατότητα χρηματοδότησης έργων που είχαν αρχικώς απορριφθεί, καθώς και άλλα λειτουργικής και τεχνικής φύσεως στοιχεία της διαδικασίας.

Ο τροποποιημένος προϋπολογισμός ανέρχεται πλέον σε 4.260.390 ευρώ, ενώ το καθεστώς θα χρηματοδοτηθεί συνολικά με 13.633.248 ευρώ από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης ανά δικαιούχο ανέρχεται σε: α) 50% για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις, β) 65% για βιομηχανική έρευνα, με πριμοδότηση 20% για τις ΜΜΕ, γ) 40% για πειραματική ανάπτυξη, με πριμοδότηση 20% για τις ΜΜΕ, δ) 50% για μελέτες σκοπιμότητας, με πριμοδότηση 20% για τις ΜΜΕ, και ε) 50% για καινοτομία των ΜΜΕ.
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.