Αγγλικά

01/07/2023 Ελληνικό καθεστώς για τον γεωργικό τομέα – SA.108388

Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει των άρθρων 14 και 24 του απαλλακτικού Κανονισμού 2022/2472 για τη γεωργία, καθεστώς εκσυγχρονισμού του πρωτογενούς τομέα παραγωγής
Οι ελληνικές αρχές θέσπισαν, βάσει των άρθρων 14 και 24 του απαλλακτικού Κανονισμού 2022/2472, καθεστώς εκσυγχρονισμού του πρωτογενούς τομέα παραγωγής. Στόχοι του καθεστώτος είναι: α) η αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα, β) η βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, γ) η διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, δ) η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας, ε) η καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, στ) η εφαρμογή της συμβολαιακής γεωργίας, ζ) η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την αξιοποίηση της έρευνας, της σύγχρονης τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων η) η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, θ) η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων, και ι) η δημιουργία του κατάλληλου υπόβαθρου για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και την τυποποίηση και εμπορία αυτών, ιδανικά σε συνθήκες που τονίζουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα.

Στο πλαίσιο του καθεστώτος, οι παραγωγοί του πρωτογενούς τομέα θα μπορούν να κατασκευάζουν και να εκσυγχρονίζουν ακίνητα, να αγοράζουν οχήματα, να εγκαθιστούν ΑΠΕ, να προβαίνουν σε δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης επιχείρησης, καθώς και σε δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας σε ΑμεΑ και δαπάνες για την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής. Την ίδια στιγμή, δύνανται να συμμετέχουν σε εμπορικές εκθέσεις, να προβαίνουν σε δράσεις καινοτομίας και επαγγελματικής κατάρτισης, να πραγματοποιούν εργασίες προστασίας του περιβάλλοντος και να προωθούν γεωργικά προϊόντα.

Το καθεστώς, προϋπολογισμού 146.419.100 ευρώ, έχει διάρκεια έως την 31η Δεκεμβρίου 2025. Για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συνδέονται με πρωτογενή γεωργική παραγωγή προβλέπεται ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο, ύψους 500.000 ευρώ. Για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων προβλέπεται μέγιστη ένταση ενίσχυσης 50% ανά δικαιούχο.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202327/SA_108388_70140D89-0E00-C7BF-9A6A-9E2FD67ECDE4_7_1.pdf
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.