Αγγλικά

03/08/2023 Γαλλική ad hoc ενίσχυση στην εταιρεία ProLogium – SA.106740

Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2014 για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία, γαλλική ad hoc ενίσχυση στην εταιρεία ProLogium Technologies, με σκοπό την έρευνα και ανάπτυξη μπαταριών νέας γενιάς που προορίζονται για ηλεκτρικά οχήματα
Η εταιρεία ProLogium Technologies δραστηριοποιείται στον τομέα της ανάπτυξης και κατασκευής μπαταριών στερεάς κατάστασης. Η εταιρεία σχεδίασε ένα έργο, με την ονομασία ‘Προμηθέας’, βάσει του οποίου θα προβεί σε έρευνα και ανάπτυξη μπαταριών στερεάς κατάστασης SSB για ηλεκτρικά οχήματα. Η τεχνολογία SSB χρησιμοποιεί στερεό αντί για υγρό ηλεκτρολύτη για την ανάπτυξη μπαταριών, με αποτέλεσμα να εμφανίζει υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα και να είναι ασφαλέστερη για τους καταναλωτές σε σχέση με τις συμβατικές μπαταρίες ιόντων λιθίου.

Η Γαλλία κοινοποίησε στην Επιτροπή την πρόθεσή της να χρηματοδοτήσει το έργο, με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, προϋπολογισμού έως 1.500.000.000 ευρώ, μέχρι το τέλος του 2029. Στο πλαίσιο του έργου, η ProLogium εκτιμά ότι θα καταφέρει να αναπτύξει: α) μπαταρίες ιόντων λιθίου «πρώτης γενιάς», ώστε να ξεπεραστούν οι περιορισμοί και οι επιπτώσεις των σημερινών μπαταριών ιόντων λιθίου, β) μπαταρίες ιόντων λιθίου «δεύτερης γενιάς», με αυξημένη ενεργειακή πυκνότητα και βιωσιμότητα, γ) τεχνικές ανακύκλωσης μπαταριών ιόντων λιθίου και στρατηγικές ανακύκλωσης για διάφορα συστατικά μπαταριών, και δ) πρότυπα για την ανακύκλωση μπαταριών ιόντων λιθίου. Η ProLogium έχει δεσμευτεί να καταστήσει γνωστή στη βιομηχανική και την ακαδημαϊκή κοινότητα την τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί μέσω του έργου.

Η Επιτροπή έκρινε την ad hoc ενίσχυση συμβατή με τις Κατευθυντήριες Γραμμές 2014 για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία. Ειδικότερα, διαπίστωσε ότι το μέτρο: α) διευκολύνει την έρευνα και ανάπτυξη μπαταριών νέας γενιάς που προορίζονται για ηλεκτρικά οχήματα και χρησιμοποιούν την τεχνολογία SSB, β) έχει ‘χαρακτήρα κινήτρου’, καθώς η δικαιούχος δεν θα πραγματοποιούσε τις επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη, χωρίς κρατική στήριξη, γ) είναι αναγκαίο και κατάλληλο για την προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης στο πεδίο των μπαταριών που προορίζονται για ηλεκτρικά οχήματα, δ) είναι αναλογικό, καθώς το επίπεδο της ενίσχυσης αντιστοιχεί στις πραγματικές χρηματοδοτικές ανάγκες του έργου, ε) συνοδεύεται από επαρκείς εγγυήσεις διασφάλισης του περιορισμού αδικαιολόγητων στρεβλώσεων στον ανταγωνισμό, διότι, σε περίπτωση που αποφέρει πρόσθετα καθαρά έσοδα, η δικαιούχος δεσμεύεται να αποδώσει μέρος της ενίσχυσης στις γαλλικές αρχές, μέσω ενός μηχανισμού επιστροφής, στ) δεσμεύει την δικαιούχο να καταστήσει γνωστή στη βιομηχανική και την ακαδημαϊκή κοινότητα την τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί μέσω του έργου, ζ) επιφέρει θετικά αποτελέσματα που υπερισχύουν κάθε πιθανής στρέβλωσης του ανταγωνισμού και του ενδοενωσιακού εμπορίου.

Στη βάση αυτή, η Επιτροπή ενέκρινε το γαλλικό μέτρο.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευτεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.106740 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_4029
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.