Αγγλικά

28/07/2023 Ουγγρικό καθεστώς πράσινων επενδύσεων σε κρίσιμους τομείς – SA.107689

Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.8. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023, ουγγρικό καθεστώς πράσινων επενδύσεων σε κρίσιμους στρατηγικούς τομείς για τη μετάβαση σε μία οικονομία μηδενικών εκπομπών
Η Ουγγαρία κοινοποίησε στην Επιτροπή καθεστώς, προϋπολογισμού 2.360.000.000 ευρώ, που αποσκοπεί στην επιτάχυνση των επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς για την προώθηση της μετάβασης σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών.

Το καθεστώς θα έχει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων και φορολογικών πλεονεκτημάτων. Θα είναι ανοικτό σε εταιρείες που παράγουν τον σχετικό κρίσιμο εξοπλισμό, όπως μπαταρίες, ηλιακούς συλλέκτες, ανεμογεννήτριες, αντλίες θερμότητας, ηλεκτρολύτες, εξοπλισμό για τη χρήση δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα, καθώς και βασικά εξαρτήματα που έχουν σχεδιαστεί και χρησιμοποιούνται κυρίως για την παραγωγή τέτοιου εξοπλισμού ή σχετικές κρίσιμες πρώτες ύλες που είναι απαραίτητες για την παραγωγή τους.

Η Επιτροπή έκρινε το καθεστώς συμβατό με το Κεφάλαιο 2.8. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023. Ειδικότερα, διαπίστωσε ότι η ενίσχυση: α) έχει ‘χαρακτήρα κινήτρου’ για την παραγωγή του σχετικού εξοπλισμού που θα συμβάλει στη μετάβαση προς μία οικονομία μηδενικών εκπομπών, και β) θα χορηγηθεί το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2025. Περαιτέρω, έκρινε ότι το καθεστώς είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι σημαντικές για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Στη βάση αυτή, η Επιτροπή ενέκρινε το ουγγρικό καθεστώς.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευτεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.107689 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3967
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.