Αγγλικά

20/07/2023 Ιταλική ad hoc ενίσχυση στην εταιρεία 3Sun – SA.104269

Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2021 για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, ιταλική ad hoc ενίσχυση στην εταιρεία παραγωγής ηλιακών φωτοβολταϊκών συλλεκτών 3Sun για την επέκταση του εργοστασίου της στην Κατάνια
Η Ιταλία κοινοποίησε στην Επιτροπή ad hoc ενίσχυση προς την εταιρεία παραγωγής ηλιακών φωτοβολταϊκών συλλεκτών 3Sun. Η ενίσχυση, η οποία πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, θα έχει τη μορφή άμεσης επιχορήγησης, προϋπολογισμού περί τα 90.000.000 ευρώ. Σκοπός της είναι η στήριξη της 3Sun για την επέκταση του εργοστασίου παραγωγής ηλιακών φωτοβολταϊκών συλλεκτών στην Κατάνια.

Η δικαιούχος, μέλος του ομίλου Enel, πρόκειται να επεκτείνει την ετήσια δυναμικότητα του εργοστασίου της από 200 MW σε περισσότερα από 3 GW. Την ίδια στιγμή, θα εισαγάγει μία νέα τεχνολογική μέθοδο, με την ονομασία TANDEM, βάσει της οποίας αναμένεται να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των ηλιακών πάνελ. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, το εργοστάσιο της 3Sun στην Κατάνια πρόκειται να γίνει η μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής ηλιακών φωτοβολταϊκών συλλεκτών στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο του έργου, θα δημιουργηθούν περίπου 650 νέες άμεσες θέσεις εργασίας.

Η Επιτροπή έκρινε το μέτρο συμβατό με τα Κεφάλαια 4 και 5 και των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2021 για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα. Ειδικότερα, διαπίστωσε ότι το μέτρο: α) συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας μίας μειονεκτούσας περιοχής, όπως είναι η Κατάνια, ενισχύοντας, μεταξύ άλλων, την απασχόληση στην περιοχή, β) έχει ‘χαρακτήρα κινήτρου’, διότι η δικαιούχος δεν θα πραγματοποιούσε το έργο χωρίς κρατική στήριξη, γ) έχει περιορισμένο αντίκτυπο στον ανταγωνισμό και το ενδοενωσιακό εμπόριο, δ) είναι κατάλληλο για τη διασφάλιση της επέκτασης του εργοστασίου παραγωγής ηλιακών φωτοβολταϊκών συλλεκτών, ε) είναι αναλογικό και περιορίζεται στο ελάχιστο αναγκαίο επίπεδο για την ενεργοποίηση της επένδυσης, ενώ δεν υπερβαίνει τα μέγιστα ποσά που προβλέπονται στον ιταλικό χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, και στ) θα μειώσει την εξάρτηση της ΕΕ από τις εισαγωγές ηλιακών φωτοβολταϊκών συλλεκτών από τρίτες χώρες.

Στη βάση αυτή, η Επιτροπή ενέκρινε το ιταλικό μέτρο.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευτεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.104269 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3964
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.