Αγγλικά

19/07/2023 Γερμανικό καθεστώς για τη στήριξη πράσινου εξοπλισμού – SA.108068

Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.8. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023, γερμανικό καθεστώς στήριξης ιδιωτικών επενδύσεων σε στρατηγικά αγαθά που είναι απαραίτητα για την προώθηση της μετάβασης σε μία οικονομία μηδενικών ρύπων
Η Γερμανία κοινοποίησε στην Επιτροπή καθεστώς, προϋπολογισμού 3.000.000.000 ευρώ, με σκοπό τη στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων σε συγκεκριμένα στρατηγικά αγαθά που απαιτούνται για τη μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών ρίπων.

Η ενίσχυση θα έχει τις μορφές: α) άμεσων επιχορηγήσεων, β) φορολογικών πλεονεκτημάτων, γ) επιδοτούμενων επιτοκίων και δ) εγγυήσεων. Το καθεστώς θα είναι ανοικτό σε εταιρείες που παράγουν σημαντικό ενεργειακό εξοπλισμό, όπως μπαταρίες, ηλιακούς συλλέκτες, ανεμογεννήτριες, αντλίες θερμότητας, ηλεκτρολύτες, εξοπλισμό για τη χρήση δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα, καθώς και βασικά εξαρτήματα που έχουν σχεδιαστεί και χρησιμοποιούνται πρωτίστως για την παραγωγή του εν λόγω εξοπλισμού ή των σχετικών κρίσιμων πρώτων υλών που είναι απαραίτητες για την παραγωγή τους.

Η Επιτροπή έκρινε το καθεστώς συμβατό με το Κεφάλαιο 2.8. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023. Ειδικότερα, διαπίστωσε ότι το καθεστώς: α) έχει ‘χαρακτήρα κινήτρου’ για την παραγωγή του σχετικού εξοπλισμού που θα οδηγήσει στη μετάβαση προς μία οικονομία μηδενικών ρίπων και β) θα χορηγηθεί το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2025. Περαιτέρω, έκρινε ότι το καθεστώς είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι σημαντικές για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Στη βάση αυτή, η Επιτροπή ενέκρινε το γερμανικό καθεστώς.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης με τον αριθμό υπόθεσης SA.108068 είναι αναρτημένη στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202330/SA_108068_60AB7289-0100-C0D1-9423-E9CA1C6DE0BC_53_1.pdf

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι αναρτημένο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3779
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.