Αγγλικά

27/07/2023 Αυστριακή ad hoc ενίσχυση στη φαρμακευτική εταιρεία Sandoz – SA.62915

H Επιτροπή ενέκρινε, με άμεση εφαρμογή του άρθρου 107 (3) (γ) ΣΛΕΕ, αυστριακή ad hoc ενίσχυση στην εταιρεία Sandoz GmbH για τον εκσυγχρονισμό μονάδας παραγωγής αμοξυκιλλίνης στο Τιρόλο
Η Αυστρία κοινοποίησε στην Επιτροπή ad hoc ενίσχυση της εταιρείας Sandoz GmbH, μέλους του ομίλου Novartis, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της μονάδας παραγωγής αμοξυκιλλίνης που διαθέτει στο Τιρόλο.

Η αμοξυκιλλίνη είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο αντιβιοτικό παγκοσμίως για τη θεραπεία των βακτηριακών λοιμώξεων. Περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με τα βασικά φάρμακα που καλύπτουν τις ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης κατά προτεραιότητα. Τα τελευταία χρόνια, είχαν παρατηρηθεί επανειλημμένα μεγάλες ελλείψεις σε πολλά κράτη μέλη, μεταξύ άλλων, και λόγω καθυστερήσεων στην παραγωγή και προβλημάτων παραγωγικής ικανότητας.

Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσης επιχορήγησης, προϋπολογισμού 28.800.000 ευρώ, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας. Στο πλαίσιο του έργου, η Sandoz θα εξορθολογήσει τη διαδικασία παραγωγής του αρχικού υλικού από καλλιέργειες μυκήτων και θα κατασκευάσει μια νέα μονάδα για τη διεξαγωγή της ενζυμικής σύνθεσης του δραστικού φαρμακευτικού συστατικού API.

Η Επιτροπή έκρινε την ad hoc ενίσχυση συμβατή, με άμεση εφαρμογή του άρθρου 107 (3) (γ) ΣΛΕΕ. Ειδικότερα, διαπίστωσε ότι το μέτρο: α) είναι αναγκαίο και κατάλληλο για τη διασφάλιση ολοκληρωμένης παραγωγής αμοξυκιλλίνης εντός της ΕΕ, βελτιώνοντας έτσι την ασφάλεια εφοδιασμού φαρμάκων που σώζουν ζωές, ενισχύοντας τις αλυσίδες εφοδιασμού της ΕΕ και μειώνοντας την ευπάθεια της ΕΕ σε διαταραχές του εφοδιασμού, β) έχει ‘χαρακτήρα κινήτρου’, καθώς η δικαιούχος δεν θα προέβαινε στην επένδυση χωρίς κρατική στήριξη, γεγονός που θα μείωνε την ικανότητα της ΕΕ να διαχειριστεί πιθανές μελλοντικές κρίσεις στον τομέα της υγείας, γ) είναι αναλογικό και περιορίζεται στο ελάχιστο αναγκαίο επίπεδο, με βάση το αποδεδειγμένο χρηματοδοτικό κενό, δ) έχει περιορισμένο αντίκτυπο στον ανταγωνισμό και το ενδοενωσιακό εμπόριο, καθώς η αγορά της αμοξυκιλλίνης εντός της ΕΕ αυξάνεται σταθερά, η Sandoz έχει ήδη μέτριο μερίδιο αγοράς και ο μοναδικός ανταγωνιστής της στην ΕΕ, η Centrient Spain, δραστηριοποιείται μόνο σε ένα από τα τμήματα που καλύπτει η Sandoz, και συγκεκριμένα στην παραγωγή του API.

Στη βάση αυτή, η Επιτροπή ενέκρινε το αυστριακό μέτρο.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευτεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.62915 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_4006
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.