Αγγλικά

27/07/2023 Γερμανική ad hoc ενίσχυση για πράσινο τερματικό σταθμό – SA.102163

Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 4.3 των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2022 για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια, γερμανική ad hoc ενίσχυση για την κατασκευή και λειτουργία ενός νέου χερσαίου τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Brunsbüttel
Η Γερμανία κοινοποίησε στην Επιτροπή ad hoc ενίσχυση για την κατασκευή και λειτουργία ενός νέου χερσαίου τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Brunsbüttel. Ο τερματικός σταθμός θα έχει ετήσια δυναμικότητα 10.000.000.000 κυβικών μέτρων υγροποιημένου φυσικού αερίου και θα περιλαμβάνει εγκαταστάσεις εισαγωγής, αποθήκευσης και διανομής του. Η λειτουργία του τερματικού σταθμού προβλέπεται να ξεκινήσει έως το τέλος του 2026.

Δικαιούχοι του μέτρου είναι αφενός, η γερμανική διαχειρίστρια ενέργειας, RWE και, αφετέρου, η ολλανδική διαχειρίστρια ενεργειακών δικτύων, Gasunie. Την κατασκευή και λειτουργία του τερματικού σταθμού να αναλάβει η εταιρεία German LNG Terminal GmbH (GLNG) Η GLNG έχει τρεις μετόχους: α) το γερμανικό δημόσιο, μέσω της τράπεζας επενδύσεων και ανάπτυξης, με ποσοστό 50%, β) την Gasunie με ποσοστό 40% και γ) την RWE με ποσοστό 10%.

Η ενίσχυση έχει τη μορφή ενός μηχανισμού προνομιακής διανομής μερισμάτων. Η γερμανική τράπεζα επενδύσεων και ανάπτυξης θα διανείμει προς την Gasunie και την RWE το μερίδιό της από τα μερίσματα της GLNG, σε περίπτωση που η ετήσια απόδοση του έργου είναι χαμηλότερη από ένα καθορισμένο ποσοστό του συνολικού κεφαλαίου το οποίο έχουν επενδύσει όλοι οι μέτοχοι, συμπεριλαμβανομένης της τράπεζας. Εάν, ωστόσο, η ετήσια απόδοση υπερβαίνει ένα σταθερό ποσοστό του επενδυτικού κεφαλαίου, η τράπεζα δεν θα μοιραστεί τα μερίσματά της, με αποτέλεσμα να μην καταβάλλεται καμία ενίσχυση.

Το ποσό της ενίσχυσης που θα εκταμιευθεί στο πλαίσιο του μέτρου θα εξαρτηθεί από τις ετήσιες αποδόσεις, αλλά υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στα 40.000.000 ευρώ. Η γερμανική τράπεζα επενδύσεων και ανάπτυξης σχεδιάζει να αποχωρήσει από το έργο, μετά την παρέλευση 15 ετών λειτουργίας του τερματικού σταθμού, οπότε και θα τερματιστεί ο μηχανισμός διανομής προνομιακών μερισμάτων.

Ο σχεδιασμός κατασκευής του τερματικού σταθμού αποσκοπεί στην σταδιακή απεξάρτησή του από το φυσικό αέριο. Ο απώτερος στόχος είναι έως το 2043 να λειτουργεί με βάση ΑΠΕ, όπως το ανανεώσιμο υδρογόνο και τα παράγωγα του υδρογόνου.

Η Επιτροπή έκρινε την γερμανική ad hoc ενίσχυση συμβατή με το Κεφάλαιο 4.3. των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2022 για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια. Διαπίστωσε ότι το μέτρο: α) διευκολύνει την εισαγωγή φυσικού αερίου και υποστηρίζει βασικές ενωσιακές πρωτοβουλίες, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το σχέδιο REPowerEU, β) είναι αναγκαίο και κατάλληλο για τη βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού της Γερμανίας και των γειτονικών χωρών με φυσικό αέριο, γ) έχει ‘χαρακτήρα κινήτρου’, καθώς οι ιδιώτες επενδυτές δεν θα πραγματοποιούσαν την επένδυση, χωρίς κρατική στήριξη, δ) είναι αναλογικό, διότι η αναμενόμενη ενίσχυση που θα προκύψει από τον μηχανισμό προνομιακής διανομής μερισμάτων είναι χαμηλότερη από το αναμενόμενο χρηματοδοτικό κενό, ε) συνοδεύεται από διασφαλίσεις αποφυγής της υπερανιστάθμισης, αφού σε περίπτωση που το έργο αποδειχθεί ότι παράγει μεγαλύτερη αξία από την προβλεπόμενη, οι δικαιούχοι, μέσω ενός μηχανισμού επιστροφής, θα επιστρέψουν μέρος της ενίσχυσης που έλαβαν στην γερμανική τράπεζα επενδύσεων και ανάπτυξης, κατά την αποχώρησή της από το επενδυτικό κεφάλαιο, στ) συνοδεύεται από θετικές επιπτώσεις στην ασφάλεια εφοδιασμού σε φυσικό αέριο τέτοιας έντασης που υπερισχύουν έναντι ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων στον ανταγωνισμό, και ζ) συμβάλλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της ΕΕ για το 2030 και το 2050, περιλαμβάνοντας μέτρα αντικατάστασης του ρωσικού φυσικού αέριου, καθώς ο τερματικός σταθμός πρόκειται σταδιακά να χρησιμοποιεί πράσινη ενέργεια.

Στη βάση αυτή, η Επιτροπή ενέκρινε το γερμανικό μέτρο.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευτεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.102163 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_23_3612
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.