Αγγλικά

24/07/2023 Ελληνικό καθεστώς για ΚΤΕΛ και νησιωτικούς μεταφορείς – SA.107565

Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.1. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023, ελληνικό καθεστώς άμεσων επιχορηγήσεων υπέρ των επιχειρήσεων ΚΤΕΛ και νησιωτικών μεταφορέων
Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή καθεστώς στήριξης των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ, καθώς και μεταφορέων ή επιχειρήσεων, τα λεωφορεία των οποίων εξυπηρετούν άγονες γραμμές ελληνικών νησιών, βάσει του π.δ. 967/1979. Σκοπός της ενίσχυσης είναι να καλύψει μέρος του αυξημένου κόστους των καυσίμων που προκαλείται από την τρέχουσα ενεργειακή κρίση. Με δεδομένο ότι τα ναύλα των σχετικών μεταφορών προκαθορίζονται από υπουργική απόφαση, οι αντίστοιχες επιχειρήσεις δεν έχουν την ευχέρεια να αυξήσουν τις τιμές των εισιτηρίων τους, με αποτέλεσμα να επωμίζονται οι ίδιες την αύξηση των δαπανών τους, ενώ δεν μπορούν να αυξήσουν τα έσοδα τους, γεγονός που τους προκαλεί προβλήματα ρευστότητας.

Το καθεστώς, προϋπολογισμού 18.300.622 ευρώ, έχει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων που προορίζονται για την κάλυψη του πρόσθετου κόστους των καυσίμων κατά την περίοδο από 1 Φεβρουαρίου έως και 31 Οκτωβρίου 2022. Το ποσό της ενίσχυσης ανά δικαιούχο υπολογίζεται βάσει της απόστασης σε χιλιόμετρα που διανύθηκε από τα λεωφορεία, κατά τη διάρκεια της ως άνω χρονικής περιόδου και της διαφοράς του λειτουργικού κόστους, λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων, κατά την ίδια περίοδο. Το ανώτατο όριο ενίσχυσης ανά δικαιούχο ανέρχεται σε 2.000.000 ευρώ.

Η Επιτροπή έκρινε το καθεστώς συμβατό με το Κεφάλαιο 2.1. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023. Ειδικότερα, διαπίστωσε ότι το καθεστώς: α) δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 ευρώ ανά δικαιούχο, β) χορηγείται σε επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα πλήττονται από την τρέχουσα ενεργειακή κρίση, και γ) θα χορηγηθεί το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2023. Περαιτέρω, το καθεστώς είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την αντιμετώπιση σοβαρής διαταραχής της ελληνικής οικονομίας που προκαλείται από τις συνέπειες της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης.

Στη βάση αυτή, η Επιτροπή ενέκρινε το ελληνικό καθεστώς.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης με τον αριθμό υπόθεσης SA.107565 είναι αναρτημένη στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202330/SA_107565_A0959289-0000-C394-9A97-DC9FC2768FE3_49_1.pdf
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.