Αγγλικά

20/07/2023 Γερμανική ad hoc ενίσχυση στην ThyssenKrupp Steel Europe – SA.105244

Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 4 των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2022 για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια, γερμανική ad hoc ενίσχυση υπέρ του ομίλου ThyssenKrupp Steel Europe, με σκοπό την απαλλαγή της παραγωγής χάλυβα από τις ανθρακούχες εκπομπές και την επιτάχυνση της χρήσης ανανεώσιμου υδρογόνου
Η Γερμανία κοινοποίησε στην Επιτροπή ad hoc ενίσχυση του ομίλου παραγωγής χάλυβα ThyssenKrupp Steel Europe. Το μέτρο αποσκοπεί στην υποστήριξη του σχεδίου που έχει καταστρώσει ο όμιλος για την σταδιακή απεξάρτηση της παραγωγικής διαδικασίας από τις ανθρακούχες εκπομπές και την επιτάχυνση του ρυθμού χρήσης ανανεώσιμου υδρογόνου.

Η ενίσχυση θα λάβει δύο διακριτές μορφές: α) άμεση επιχορήγηση αφ’ ης στιγμής το μέτρο εγκριθεί από την Επιτροπή και β) δημιουργία ενός ειδικού μηχανισμού πληρωμών, υπό όρους, βάσει του οποίου θα καταβάλλονται σταδιακά και τμηματικά άμεσες επιχορηγήσεις.

Η αρχική άμεση επιχορήγηση, με προϋπολογισμό 550.000.000 ευρώ, προορίζεται για τη στήριξη της κατασκευής και εγκατάστασης μίας μονάδας άμεσης αναγωγής και δύο μονάδων τήξης στο Duisburg. Οι μονάδες αυτές θα αντικαταστήσουν την υφιστάμενη υψικάμινο, με στόχο να αντικατασταθεί σταδιακά έως το 2037 η χρήση φυσικού αερίου από ανανεώσιμο υδρογόνο.

Ο μηχανισμός πληρωμών, προϋπολογισμού έως 1.450.000.000, θα καλύπτει, κατά τα πρώτα δέκα έτη λειτουργίας της νέας μονάδας άμεσης αναγωγής, το πρόσθετο κόστος της προμήθειας και χρήσης ανανεώσιμου υδρογόνου. Προϋπόθεση για την καταβολή της εκάστοτε δόσης, είναι η προηγούμενη πραγματοποίηση ετήσιου ελέγχου της μονάδας από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, ώστε να διαπιστώνεται ότι ο όμιλος τηρεί τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει, ότι τα επίπεδα του ανανεώσιμου υδρογόνου που χρησιμοποιούνται είναι σύμφωνα με το σχέδιο και ότι το κόστος προμήθειάς τους αντιστοιχεί στις προβλέψεις του σχεδίου. Η δικαιούχος δεσμεύεται να διενεργήσει, υπό την εποπτεία των γερμανικών αρχών, δημόσιο διαγωνισμό για την επιλογή των προμηθευτών υδρογόνου.

Οι νέες παραγωγικές εγκαταστάσεις του ομίλου αναμένεται να αρχίσουν να λειτουργούν το 2026. Η εκτιμώμενη παραγωγικότητά τους ανέρχεται σε 2.300.000 τόνους θερμού μετάλλου με μειωμένο ενεργειακό αποτύπωμα, ετησίως. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, αναμένεται να περιοριστεί η έκλυση διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, κατά περίπου 58.000.000 τόνους για όλη τη διάρκεια ζωής του έργου. Η δικαιούχος έχει δεσμευτεί να καταστήσει γνωστή στη βιομηχανική και την ακαδημαϊκή κοινότητα την τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί μέσω του έργου.

Η Επιτροπή έκρινε το μέτρο συμβατό με τις Κατευθυντήριες Γραμμές 2022 για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια. Σημείωσε, εισαγωγικά, ότι το έργο είχε επιλεγεί κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης το 2021, για να αποτελέσει μέρος ενός ΣΕΚΕΕ για τεχνολογίες και συστήματα υδρογόνου. Περαιτέρω, έκρινε ότι το μέτρο: α) διευκολύνει την απεξάρτηση της παραγωγής χάλυβα από τις ανθρακούχες εκπομπές, με αποτέλεσμα να είναι σύμφωνο με βασικές ενωσιακές πολιτικές, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η Στρατηγική της ΕΕ για το Υδρογόνο, το Βιομηχανικό Σχέδιο Πράσινης Συμφωνίας για την εποχή των μηδενικών εκπομπών και το σχέδιο REPowerEU, β) έχει ‘χαρακτήρα κινήτρου’, διότι ο δικαιούχος δεν θα πραγματοποιούσε ανάλογες επενδύσεις στην πράσινη οικονομία, χωρίς κρατική στήριξη, γ) είναι αναγκαίο και κατάλληλο για την προώθηση της παραγωγής πράσινου χάλυβα, δ) είναι αναλογικό, καθώς το επίπεδο της ενίσχυσης αντιστοιχεί στις πραγματικές χρηματοδοτικές ανάγκες του δικαιούχου, ε) διαθέτει επαρκείς εγγυήσεις που διασφαλίζουν τον περιορισμό των αδικαιολογήτων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, στ) προβλέπει μηχανισμό επιστροφής μέρους της ενίσχυσης, σε περίπτωση που η παραγωγικότητα αυξηθεί σε επίπεδα υψηλότερα από τα αναμενόμενα, ζ) υπόκειται σε ανεξάρτητη παρακολούθηση βάσει της οποίας θα διαπιστώνεται η πρόοδός του και η σταδιακή αντικατάσταση του φυσικού αερίου από το ανανεώσιμο υδρογόνο, η) προβλέπει την υποχρέωση της δικαιούχου να καταστήσει γνωστή την τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί στη βιομηχανική και στην ακαδημαϊκή κοινότητα, θ) υποχρεώνει τη δικαιούχο να οργανώσει, εν ευθέτω χρόνω, δημόσια ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, υπό την εποπτεία των γερμανικών αρχών, για την προμήθεια του ανανεώσιμου υδρογόνου και του υδρογόνου χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ι) επιφέρει θετικά αποτελέσματα που υπερσκελίζουν κάθε πιθανή στρέβλωση του ανταγωνισμού και του ενδοενωσιακού εμπορίου.

Στη βάση αυτή, η Επιτροπή ενέκρινε την γερμανική ad hoc ενίσχυση.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευτεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.105244 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3928
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.