Αγγλικά

13/07/2023 Απαράδεκτη η προσφυγή κατά Κατευθυντηρίων Γραμμών – C-73/22 P

Grupa Azoty κ.λπ/Επιτροπή – Είναι απαράδεκτη η δικαστική προσφυγή κατά Κατευθυντηρίων Γραμμών, των εταιρειών που ανήκουν σε κλάδους οι οποίοι δεν έχουν συμπεριληφθεί στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων κρατικών ενισχύσεων. Οι θιγόμενοι δύνανται να προσβάλλουν δικαστικά τις αρνητικές αποφάσεις της Επιτροπής που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή των κρίσιμων Κατευθυντηρίων Γραμμών
Το 2020 η Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωση με τίτλο «Κατευθυντήριες γραμμές για ορισμένα μέτρα κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μετά το 2021». Στο Παράρτημα Ι των εν λόγω Κατευθυντηρίων Γραμμών συμπεριλήφθηκαν διάφοροι τομείς που θεωρούνται ως επιλέξιμοι για την καταβολή κρατικών ενισχύσεων.

Την ίδια χρονιά, ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, μεταξύ αυτών και ελληνικές, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής αζωτούχων προϊόντων και λιπασμάτων, προσέφυγαν στο ΓεΔΕΕ, αιτούμενοι την ακύρωση του Παραρτήματος Ι. Υποστήριξαν ότι εσφαλμένα δεν είχαν συμπεριληφθεί, αυτή τη φορά, στον σχετικό κατάλογο, παρότι είχαν συμπεριληφθεί στον αντίστοιχο κατάλογο των ομοειδών Κατευθυντήριων Γραμμών του 2012.

Το ΓεΔΕΕ, με τις αποφάσεις T‑726/20 και T-741/20 απέρριψε ως απαράδεκτες τις προσφυγές τους, με την αιτιολογία ότι οι προσφεύγουσες δεν μπορούν να θεωρηθούν αποδέκτες των κρίσιμων Κατευθυντηρίων Γραμμών, οπότε και δεν θίγονται άμεσα από αυτές, διότι οι Κατευθυντήριες Γραμμές δεν παράγουν άμεσα αποτελέσματα επί της νομικής τους κατάστασης. Κατά των ως άνω αποφάσεων, οι προσφεύγουσες άσκησαν αιτήσεις αναιρέσεως ενώπιον του ΔΕΕ (C-73/22 P και C-77/22 P).

Το ΔΕΕ συμφώνησε με το ΓεΔΕΕ ότι οι Κατευθυντήριες Γραμμές του 2020 δεν αφορούσαν άμεσα και ατομικά τις αναιρεσείουσες. Αφού υπενθύμισε τις βασικές αρχές της νομολογίας Kotnik επί της φύσης των Κατευθυντηρίων Γραμμών, έκρινε ότι οι αναιρεσείουσες δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως αποδέκτες τους, με αποτέλεσμα να μην διαθέτουν ενεργητική νομιμοποίηση, κατά το άρθρο 263 ΣΛΕΕ. Τούτο, διότι η έκδοση των Κατευθυντηρίων Γραμμών δεν αποκλείει την έγκριση μέτρων κρατικής ενίσχυσης με άμεση εφαρμογή του άρθρου 107 (3) ΣΛΕΕ, ούτε την κοινοποίηση των μέτρων από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή. Περαιτέρω, το ΔΕΕ συμφώνησε με το ΓεΔΕΕ ότι το απαράδεκτο της προσφυγής κατά των Κατευθυντηρίων Γραμμών δεν θίγει το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας των διαδίκων, αφ’ ης στιγμής διατηρούν το δικαίωμα δικαστικής προσφυγής κατά των αρνητικών αποφάσεων της Επιτροπής, κατ’ επίκληση των διατάξεων των Κατευθυντηρίων Γραμμών.

Στη βάση αυτή, το ΔΕΕ απέρριψε τις αιτήσεις αναιρέσεως.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=C3CF5E96D5466205FE95A336276D5045?text=&docid=275388&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5932177
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.