Αγγλικά

06/07/2023 Τροποποιήσεις κυπριακών μέτρων για τη Συνεργατική Τράπεζα – SA.107455

Η Επιτροπή ενέκρινε, με άμεση εφαρμογή του άρθρου 107 (3) (β) ΣΛΕΕ, τροποποιήσεις κυπριακών μέτρων για τη διευκόλυνση της εκκαθάρισης της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, με σκοπό να διευκολυνθεί η λειτουργία στεγαστικού προγράμματος
Το 2018, η Επιτροπή είχε εγκρίνει (SA.35334), με άμεση εφαρμογή του άρθρου 107 (3) (β) ΣΛΕΕ και με βάση τις γενικές αρχές της Τραπεζικής Ανακοίνωσης του 2013, κυπριακά μέτρα για τη διευκόλυνση της εκκαθάρισης της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, η οποία περιελάμβανε την πώληση περιουσιακών στοιχείων και καταθέσεών της στην Ελληνική Τράπεζα. Την ίδια χρονιά, καθώς και το 2019, εγκρίθηκαν ορισμένες τροποποιήσεις των εν λόγω μέτρων.

Το 2023, οι κυπριακές αρχές κοινοποίησαν στην Επιτροπή ορισμένες πρόσθετες τροποποιήσεις των μέτρων. Οι τροποποιήσεις αυτές αφορούν ιδίως στη δυνατότητα λειτουργίας, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της εκκαθάρισης, ενός στεγαστικού προγράμματος, με την ονομασία «Ενοίκιο Έναντι Δόσης». Στο πλαίσιο του προγράμματος, δανειολήπτες με μη εξυπηρετούμενα δάνεια μπορούν να παραμείνουν στην κατοικία τους, αλλά υπό καθεστώς μισθωτή αντί ιδιοκτήτη. Η Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ), που είναι ο φορέας υλοποίησης του σχεδίου, θα αγοράζει την κύρια κατοικία, η οποία εξασφαλίζει το εκάστοτε μη εξυπηρετούμενο δάνειο, στο 65% της αγοραίας αξίας του, αποπληρώνοντας ταυτόχρονα το δάνειο. Παράλληλα, ο πρώην ιδιοκτήτης θα συνάπτει σύμβαση μίσθωσης του ακινήτου με την ΚΕΔΙΠΕΣ, ώστε να διασφαλίζεται η διαμονή του στην κατοικία. Στο σχέδιο προβλέπεται, ακόμα, η δυνατότητα επαναγοράς του ακινήτου από τον πρώην ιδιοκτήτη, εφόσον αυτός έχει τη σχετική δυνατότητα αποπληρωμής του τιμήματος.

Η Επιτροπή έκρινε τις κυπριακές τροποποιήσεις συμβατές απευθείας με το άρθρο 107 (3) (β) ΣΛΕΕ. Ειδικότερα έκρινε ότι οι τροποποιήσεις: α) δεν έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο κόστος της εκκαθάρισης, αλλά αντιθέτως το μειώνουν μακροπρόθεσμα, β) δεν θέτουν ζητήματα ανταγωνισμού της οντότητας που απομένει από την εκκαθάριση με άλλες τράπεζες ή επιχειρήσεις εντός ΕΕ, διότι το ως άνω κυπριακό καθεστώς δεν έγκειται στην άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, παρά επιδιώκει στόχους δημόσιας πολιτικής, καθώς εξυπηρετεί αποκλειστικά τον κοινωνικό σκοπό της προστασίας της πρώτης κατοικίας ευάλωτων δικαιούχων, και γ) δεν επηρεάζουν την κατανομή των βαρών, όπως προβλεπόταν στην εγκριτική απόφαση του 2018.

Στη βάση αυτή, η Επιτροπή ενέκρινε τις κυπριακές τροποποιήσεις.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης με τον αριθμό υπόθεσης SA.107455 είναι αναρτημένη στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202328/SA_107455_90503F89-0000-C0BE-BBE9-E970FFE0C561_35_1.pdf
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.