Αγγλικά

07/07/2023 Παράταση των Κατευθυντηρίων Γραμμών του 2014 για τους αερολιμένες

Η Επιτροπή παρέτεινε, έως τις 4 Απριλίου 2027, τις Κατευθυντήριες Γραμμές του 2014 για αερολιμένες και αεροπορικές εταιρείες, ως προς τη δυνατότητα χορήγησης λειτουργικών ενισχύσεων σε αερολιμένες
Το 2014, η Επιτροπή είχε θεσπίσει τις Κατευθυντήριες Γραμμές για αερολιμένες και αεροπορικές εταιρείες, βάσει των οποίων τα κράτη μέλη μπορούν, μεταξύ άλλων, να χορηγούν, υπό προϋποθέσεις, λειτουργικές ενισχύσεις σε περιφερειακούς αερολιμένες, με λιγότερους από 3.000.000 επιβάτες ετησίως. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές του 2014 όριζαν ότι οι λειτουργικές ενισχύσεις θα χορηγούνται για μία μεταβατική περίοδο δέκα ετών, η οποία θα ξεκινούσε από την 4η Απριλίου 2014 και θα ολοκληρωνόταν την 4η Απριλίου 2024.

Περαιτέρω, οι Κατευθυντήριες Γραμμές προβλέπουν ευνοϊκότερες προϋποθέσεις χορήγησης λειτουργικών ενισχύσεων σε μικρότερους αερολιμένες που η κίνησή τους δεν υπερβαίνει τους 700.000 επιβάτες ετησίως. Η εν λόγω δυνατότητα είχε αρχικώς θεσπιστεί για πέντε έτη, δηλαδή έως το 2019, αλλά το 2018 παρατάθηκε έως τον Απρίλιο του 2024.

Από την έγκριση των Κατευθυντηρίων Γραμμών του 2014 κι έπειτα, όμως, ο τομέας των αερομεταφορών στην Ευρώπη ήρθε αντιμέτωπος με μία σειρά μείζονων κρίσεων. Σημαντικότερες εξ αυτών, η πανδημία του κορωνοϊού και οι συνακόλουθοι ταξιδιωτικοί περιορισμοί και ο πόλεμος της Ρωσίας με την Ουκρανία. Την ίδια στιγμή, η τρέχουσα ενεργειακή κρίση επηρεάζει σημαντικά τον κλάδο, αυξάνοντας το κόστος λειτουργίας τόσο των αερολιμένων, ενώ την ίδια στιγμή παρατηρείται και σημαντική μείωση των εσόδων τους. Η πραγματικότητα αυτή έχει διαπιστωμένα προκαλέσει κίνδυνο βιωσιμότητας ορισμένων περιφερειακών αερολιμένων, εγκυμονώντας την πιθανότητα να μην μπορέσουν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, γεγονός που θα υπονόμευε τη συνδεσιμότητα της ΕΕ.

Διαπιστώνοντας αυτήν την κατάσταση, το 2022 η Επιτροπή είχε καλέσει τα κράτη μέλη να υποβάλουν στοιχεία για τη λειτουργία των αερολιμένων τους και παράλληλα να εκθέσουν τις απόψεις τους επί των προθέσεών τους να χορηγήσουν λειτουργικές ενισχύσεις σε ορισμένους εξ αυτών. Η πλειοψηφία των κρατών μελών επεσήμαναν την ανάγκη παράτασης των Κατευθυντηρίων Γραμμών του 2014, ώστε να αντισταθμιστεί ο αντίκτυπος της πανδημίας του κορωνοϊού.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις εξαιρετικές περιστάσεις, η Επιτροπή αποφάσισε, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, να παρατείνει έως την 4η Απριλίου 2027, τόσο τη δυνατότητα χορήγησης λειτουργικών ενισχύσεων σε αερολιμένες με κίνηση κάτω των 3.000.000 επιβατών ετησίως, όσο και τους ευνοϊκότερους όρους για τους μικρότερους αερολιμένες με κίνηση έως 700.000 επιβάτες ετησίως.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3710
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.