Αγγλικά

07/07/2023 Ισπανικό καθεστώς για αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας – SA.103068

Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των Κεφαλαίων 2.4 και 2.8. των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2022 για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια, ισπανικό καθεστώς για την ανάπτυξη εγκαταστάσεων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας
Η Ισπανία κοινοποίησε στην Επιτροπή καθεστώς, προϋπολογισμού 350.000.000 ευρώ, με πλήρη χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για την κατασκευή εγκαταστάσεων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Το καθεστώς αποσκοπεί: α) στην αύξηση του ποσοστού της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), β) στον περιορισμό του φαινομένου να μειώνουν οι εταιρείες την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε περιόδους υπερπαραγωγής και γ) στην ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας του ισπανικού ηλεκτροδοτικού συστήματος. Η διάρκεια του καθεστώτος θα είναι έως τον Ιούνιο του 2026.

Το καθεστώς θα έχει τη μορφή επενδυτικών ενισχύσεων που θα προορίζονται για την κατασκευή εγκαταστάσεων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, με δυναμικότητα περίπου 1000 MW, οι οποίες θα διασυνδεθούν με το δίκτυο μεταφοράς ή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Η ενίσχυση θα καλύπτει τμήμα των αναγκαίων δαπανών για την κατασκευή των εγκαταστάσεων, με μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο, τα 50.000.000 ευρώ.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα επιλεγούν κατόπιν διαφανούς και αμερόληπτης διαδικασίας υποβολής προσφορών. Η ανάθεση των συμβάσεων για τα επιλεγμένα έργα θα λάβει χώρα πριν το τέλος του 2024, ενώ οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να έχουν τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του 2026, με εξαίρεση ορισμένα έργα υδροηλεκτρικής ενέργειας που αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2030.

Η Επιτροπή έκρινε το καθεστώς συμβατό με τα Κεφάλαια 2.4 και 2.8. των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2022 για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια. Ειδικότερα, διαπίστωσε ότι το καθεστώς: α) διευκολύνει την ανάπτυξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, γεγονός που το εντάσσει σε βασικές ενωσιακές πολιτικές, όπως η ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία και το σχέδιο REPowerEU, β) είναι αναγκαίο και κατάλληλο για την επιτάχυνση των επενδύσεων σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, έχοντας ‘χαρακτήρα κινήτρου’, αφού τα έργα που θα υπαχθούν στο καθεστώς δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί χωρίς κρατική στήριξη, γ) είναι αναλογικό, καθώς το ύψος της ενίσχυσης αντιστοιχεί στις πραγματικές χρηματοδοτικές ανάγκες των δικαιούχων και συνοδεύεται από τις απαραίτητες διασφαλίσεις που περιορίζουν την ενίσχυση στο ελάχιστο αναγκαίο επίπεδο, δ) προβλέπει δημόσια διαδικασία υποβολής προσφορών για τη χορήγηση της ενίσχυσης, γεγονός που ενισχύει τη διαπίστωση περί της αναλογικότητάς του, ε) επιφέρει θετικά αποτελέσματα τέτοιας έντασης, ώστε να αντισταθμίζουν κάθε πιθανή στρέβλωση του ανταγωνισμού και του ενδοενωσιακού εμπορίου.

Στη βάση αυτή, η Επιτροπή ενέκρινε το ισπανικό καθεστώς.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευτεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.103068 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_23_3572
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.