Αγγλικά

04/07/2023 Επίσημη διαδικασία έρευνας για την ανακεφαλαιοποίηση της SAS

H Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη επίσημης διαδικασίας έρευνας για σουηδική και δανέζικη ad hoc ενίσχυση ανακεφαλαιοποίησης της αεροπορικής εταιρείας SAS, λόγω κορωνοϊού
Η SAS είναι αεροπορική εταιρεία που δραστηριοποιείται στη Δανία, τη Σουηδία και τη Νορβηγία. Έχοντας ως κύριο κόμβο της τον αερολιμένα της Κοπεγχάγης, η εταιρεία εκτελεί περίπου τα 2/3 των δρομολογίων της ευρύτερης περιοχής της Σκανδιναβίας. Την ίδια στιγμή, η δραστηριότητά της αντιπροσωπεύει περίπου το 30% της διεθνούς επιβατικής κίνησης της Δανίας και το 25% της Σουηδίας. Για τους λόγους αυτούς, η εταιρεία θεωρείται κομβική για τη συνδεσιμότητα της περιοχής.

Το 2020, η SAS βρέθηκε προ του κινδύνου αφερεγγυότητας, μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού και των συνακόλουθων ταξιδιωτικών περιορισμών. Το ίδιο έτος, η Δανία και η Σουηδία κοινοποίησαν στην Επιτροπή ad hoc ενισχύσεις ανακεφαλαιοποίησης της εταιρείας, ύψους περί το 1.000.000.000 ευρώ. Το μέτρο περιελάμβανε δύο υπο-μέτρα ανακεφαλαιοποίησης της SAS: α) την εγγραφή των δύο κρατών σε υβριδικά κρατικά ομόλογα και β) την εγγραφή των δύο κρατών σε νέες κοινές μετοχές.

Η Επιτροπή, με τις αποφάσεις SA.57543 (Δανία) και SA.58342 (Σουηδία) είχε εγκρίνει τα μέτρα, με βάση το άρθρο 107 (3) (β) ΣΛΕΕ και το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού. Μετά από προσφυγή της αεροπορικής εταιρείας Ryanair, το ΓεΔΕΕ, με την απόφασή του Τ-238/21 της 10ης Μαΐου 2023, ακύρωσε τις εν λόγω αποφάσεις, κρίνοντας ότι δεν ανταποκρίνονταν στο σύνολο των όρων που έθετε το Προσωρινό Πλαίσιο 2020. Ειδικότερα, επεσήμανε, μεταξύ άλλων, την απουσία ενός μηχανισμού κλιμάκωσης για την αύξηση της αμοιβής του κράτους ή εναλλακτικού μηχανισμού που οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα, όπως προβλέπει το Προσωρινό Πλαίσιο.

Μετά τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης, η Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη επίσημης διαδικασίας έρευνας για τα μέτρα ανακεφαλαιοποίησης της SAS. Κατά το παρόν στάδιο, διατύπωσε την προκαταρκτική άποψη ότι τα μέτρα είναι σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 107 (3) (β) ΣΛΕΕ και του Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού, με εξαίρεση την απουσία μηχανισμού κλιμάκωσης για την αύξηση της αμοιβής του κράτους ή εναλλακτικού μηχανισμού που οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, η Επιτροπή έχει καλέσει τη Δανία και τη Σουηδία, καθώς και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος, να υποβάλουν παρατηρήσεις.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3629
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.