Αγγλικά

14/03/2023 Ανακοίνωση της Επιτροπής περί των επιτοκίων κρατικών ενισχύσεων

Η Επιτροπή ανακοίνωσε τα τρέχοντα επιτόκια ανάκτησης και τα επιτόκια αναφοράς/προεξόφλησης κρατικών ενισχύσεων
Η Επιτροπή ανακοίνωσε τα βασικά επιτόκια που υπολογίζονται σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής του 2008 σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης.

Τα επιτόκια τόσο για την Ελλάδα, όσο και για την Κύπρο ορίζονται σε 2,56% για τον μήνα Ιανουάριο, 2,56% για το μήνα Φεβρουάριο, 3,06% για τον μήνα Μάρτιο και 3,06% για τον μήνα Απρίλιο.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52023XC0314(01)&qid=1679399250651&from=EL
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.