Αγγλικά

20/02/2023 Ελληνικό καθεστώς τοπικής ανάπτυξης βάσει ΓΑΚ – SA.106483

Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει των άρθρων 14 και 22 του ΓΑΚ 651/2014, καθεστώς Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, στην Π.Ε. Χαλκιδικής
Οι ελληνικές αρχές θέσπισαν, βάσει των άρθρων 14 και 22 του ΓΑΚ 651/2014, καθεστώς Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, στην Π.Ε. Χαλκιδικής. Το καθεστώς αφορά δράσεις υπέρ των τοπικών κοινωνιών, και ιδίως: ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές, παρεμβάσεις για τη βελτίωση των υποδομών στον πρωτογενή τομέα, και ανάπτυξη-βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι: οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και φορείς τους, φορείς του δημόσιου τομέα, νομικά πρόσωπα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων (Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Σωματεία, ΑΜΚΕ, ΜΚΟ-ΝΠΙΔ) κ.ά.

Το καθεστώς θα έχει διάρκεια έως την 31η Δεκεμβρίου 2023. Ο ετήσιος προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 1.750.000 ευρώ, τα 1.575.000 ευρώ εκ των οποίων, χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Το καθεστώς θα έχει τη μορφή άμεσης ενίσχυσης, η οποία θα καλύπτει: α) το 50% του κόστους για επενδυτικές ενισχύσεις, με πριμοδότηση 20% για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, και β) το 39% του κόστους για νεοσύστατες επιχειρήσεις.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202308/SA_106483_20276086-0400-C7B9-BF63-D8877EB0FCB3_8_1.pdf
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.