Αγγλικά

06/02/2023 Ελληνική ad hoc ενίσχυση για ιατρικές υπηρεσίες βάσει ΓΑΚ – SA.106322

Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει των άρθρων 14 και 25 (2) (β-δ) του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014, ad hoc ενίσχυση υπέρ του επενδυτικού φορέα «Theracell Laboratories IKE», για την υλοποίηση στρατηγικής επένδυσης
Οι ελληνικές αρχές θέσπισαν, βάσει των άρθρων 14 και 25 (2) (β-δ) του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014, ad hoc ενίσχυση υπέρ του επενδυτικού φορέα «Theracell Laboratories IKE», για την υλοποίηση στρατηγικής επένδυσης.

Η επένδυση που θα πραγματοποιηθεί αφορά στην κλινική ανάπτυξη και εφαρμογή προηγμένων αυτόλογων κυτταρικών και γονιδιακών θεραπειών, η παραγωγή των οποίων θα πραγματοποιείται κοντά στα κέντρα νοσηλείας, μέσα σε ειδικά διαμορφωμένες αυτόνομες παραγωγικές μονάδες OMPULs (Orgenesis Mobile Processing Unit Laboratories) με την εφαρμογή του αποκεντρωμένου μοντέλου POCare (Point of Care), δηλαδή της ανάπτυξης, παραγωγής και χορήγησης των CGTs (Cell & Gene Therapies) πλησίον του ασθενούς.

Η επένδυση περιλαμβάνει: α) την εγκατάσταση των OMPULs εντός του περιβάλλοντος χώρου, κοντά στο σημείο νοσηλείας των ασθενών, επιλεγμένων νοσοκομείων που διαθέτουν τον απαιτούμενο χώρο, β) την ολοκλήρωση της βιομηχανικής έρευνας και των αυτοματισμών των OMPULs για μαζική παραγωγή θεραπειών, και γ) την πειραματική ανάπτυξη των θεραπειών μέσω των κλινικών δοκιμών στο πλαίσιο της εγκριτικής διαδικασίας, η οποία θα αφορά τη δοκιμή και τεκμηρίωση των νέων προϊόντων σε περιβάλλον πραγματικών συνθηκών ασθενειών και νοσηλείας, και δ) την παραγωγή και διάθεση νέων κυτταρικών και γονιδιακών θεραπειών.

Η ενίσχυση έχει δύο μορφές: α) φορολογική απαλλαγή, σε ποσοστό 45% των δαπανών εργαστηρίου, και β) άμεση επιχορήγηση για έργα έρευνας και ανάπτυξης, ύψους 31.728.747 ευρώ σε τρία διαφορετικά κονδύλια, τα οποία καλύπτουν ποσοστά: i) 50% για βιομηχανική έρευνα, ii) 25% για πειραματική ανάπτυξη, και iii) 50% για μελέτες σκοπιμότητας.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202306/SA_106322_60A52686-0F00-C3B3-92E4-48CC9818E20E_9_1.pdf
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.