Αγγλικά

27/01/2023 Ελληνικό καθεστώς για τον πρωτογενή τομέα παραγωγής – SA.105730

H Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 14 του απαλλακτικού Κανονισμού 702/2014, καθεστώς ενισχύσεων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής
Οι ελληνικές αρχές θέσπισαν, βάσει του άρθρου 14 του απαλλακτικού Κανονισμού 702/2014, καθεστώς ενισχύσεων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής.

Το καθεστώς απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της φυτικής και ζωικής παραγωγής, της θήρας και συναφών δραστηριοτήτων.

Το καθεστώς περιλαμβάνει διάφορα επενδυτικά σχέδια, μεταξύ των οποίων: η ίδρυση νέας μονάδας, η επέκταση υφιστάμενης μονάδας, ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας, η μετεγκατάσταση παραγωγικής μονάδας κ.ά.

Η διάρκεια του καθεστώτος θα είναι έως την 30ή Ιουνίου 2023 και ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται σε 40.000.000 ευρώ.

Η μέγιστη ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 75% των δαπανών των δικαιούχων, με ανώτατο ποσό ενίσχυσης έως 500.000 ευρώ, ανά επενδυτικό σχέδιο και επιχείρηση.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202304/SA_105730_109EEE85-0400-C533-BFBC-662C278774DF_11_1.pdf
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.