Αγγλικά

27/01/2023 Ελληνικό καθεστώς για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών – SA.105720

Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 14 του Απαλλακτικού Κανονισμού 702/2014, καθεστώς για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών
Οι ελληνικές αρχές θέσπισαν, με βάση το άρθρο 14 του Απαλλακτικού Κανονισμού 702/2014, καθεστώς για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών. Το καθεστώς απευθύνεται στους κλάδους της φυτικής και ζωικής παραγωγής, της θήρας και συναφών δραστηριοτήτων.

Ο συνολικός του προϋπολογισμός του καθεστώτος ανέρχεται σε 166.720.000,00 ευρώ, ενώ το καθεστώς θα έχει διάρκεια έως την 30ή Ιουνίου 2023. Η μέγιστη ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 80% του κόστους της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202304/SA_105720_209CEE85-0400-CC56-9646-EBC3F1A89DC4_9_1.pdf
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.