Αγγλικά

19/01/2023 Ελληνική ad hoc ενίσχυση για δίκτυα φυσικού αερίου (ΓΑΚ) – SA.106054

Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 48 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014, ad hoc ενίσχυση για την κατασκευή δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε αστικά κέντρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου
Οι ελληνικές αρχές θέσπισαν, βάσει του άρθρου 48 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014, ad hoc ενίσχυση για την κατασκευή δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε αστικά κέντρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η ενίσχυση έχει τη μορφή άμεσης επιχορήγησης των έργων. Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανέρχεται σε 7.783.675 ευρώ, τα 6.226.940 καλύπτονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, και καλύπτει συνολικά το 65,57% του κόστους.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202303/SA_106054_303AC585-0300-CBF5-8CB8-6BB531169D8C_8_1.pdf
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.