Αγγλικά

09/03/2023 Τροποποίηση ΓΑΚ 651/2014 με σκοπό την πράσινη και ψηφιακή ανάπτυξη

Η Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ) 651/2014, με σκοπό την περαιτέρω ευελιξία, απλούστευση και επιτάχυνση των καθεστώτων και μέτρων στήριξης για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της ΕΕ
Η Επιτροπή ενέκρινε στοχευμένες τροποποιήσεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ) 651/2014, με σκοπό την περαιτέρω διευκόλυνση, απλούστευση και επιτάχυνση της στήριξης για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της ΕΕ. Με τις τροποποιήσεις αυτές παρέχεται στα κράτη μέλη αυξημένη ευελιξία ως προς τον σχεδιασμό και την εφαρμογή καθεστώτων και μέτρων σε τομείς κομβικής σημασίας για τη μετάβαση σε κατάσταση κλιματικής ουδετερότητας και σε βιομηχανία μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών.

Με τις τροποποιήσεις, επιδιώκεται η επιτάχυνση των επενδύσεων και η αύξηση της χρηματοδότησης στους τομείς παραγωγής καθαρής τεχνολογίας στην Ευρώπη, όπως προβλέπει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Την ίδια στιγμή, επιδιώκεται η αντιμετώπιση ορισμένων δυσμενών οικονομικών συνεπειών του πολέμου στην Ουκρανία και της πανδημίας του κορωνοϊού.

Οι βασικότερες τροποποιήσεις αφορούν σε:
  1. Αύξηση και απλοποίηση των δυνατοτήτων ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη μείωση εκπομπών άνθρακα, την πράσινη κινητικότητα και βιοποικιλότητα, την παραγωγή και χρήση ανανεώσιμου υδρογόνου και τη βελτίωση των ενεργειακών αποδόσεων.

  2. Διευκόλυνση της υλοποίησης έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, στα οποία συμμετέχουν δικαιούχοι από περισσότερα κράτη μέλη, και τα οποία αφορούν στην έρευνα και ανάπτυξη. Στις περιπτώσεις αυτές, αυξάνονται τόσο τα ποσά των επιτρεπόμενων ενισχύσεων, όσο και τα όρια κοινοποίησης στην Επιτροπή.

  3. Αύξηση του ορίου κοινοποίησης μέτρων που αφορούν στην κατάρτιση και επιμόρφωση, στα 3.000.000 ευρώ.

  4. Απαλλαγή κατά κατηγορία των ενισχύσεων που θεσπίζονται για τη ρύθμιση των τιμών ενέργειας, και ιδίως της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου και της θερμότητας που παράγεται μέσω αυτών.

  5. Σημαντικές αυξήσεις των ορίων κοινοποίησης για τις περιβαλλοντικές ενισχύσεις και τις ενισχύσεις για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία.

  6. Αποσαφήνιση και επέκταση των δυνατοτήτων ενισχύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου για μικρές, μεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς και για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που στηρίζονται από το ταμείο InvestEU.

  7. Παράταση του ΓΑΚ 651/2014 έως το τέλος του 2026, για λόγους ασφάλειας δικαίου και κανονιστικής σταθερότητας.

  8. Αύξηση των κατωτάτων ορίων του ΓΑΚ 651/2014, ακόμα και πέρα από τομείς που αποτελούν αντικείμενο ειδικής επανεξέτασης.

  9. Εναρμόνιση των διατάξεων του ΓΑΚ 651/2014 με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το κλίμα, την ενέργεια και το περιβάλλον, τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, με το ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία, καθώς και με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τα ευρυζωνικά δίκτυα.


Αναμένεται η επίσημη μετάφραση των τροποποιήσεων στις υπόλοιπες, πλην της αγγλικής, γλώσσες των κρατών μελών της ΕΕ, ώστε να δημοσιευθεί το τελικό κείμενο στην εφημερίδα της ΕΕ και να τεθεί σε ισχύ.

Το αγγλικό κείμενο της Ανακοίνωσης της Επιτροπής βρίσκεται αναρτημένο στον ακόλουθο ιστότοπο: https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2023-03/GBER_amendment_2023_EC_communication_0.pdf

Το επίσημο δελτίο Τύπου βρίσκεται αναρτημένο στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1523
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.