Αγγλικά

09/03/2023 Υιοθέτηση νέου Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης

Η Επιτροπή ενέκρινε νέο Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης και Μετάβασης, με σκοπό την μετάβαση της ΕΕ σε οικονομία μηδενικού ισοζυγίουπεριβαλλοντικών εκπομπών
Η Επιτροπή ενέκρινε νέο Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης και Μετάβασης, το οποίο τροποποιεί εν μέρει και παρατείνει το Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης 2022. Το νέο Πλαίσιο αποσκοπεί στην επιτάχυνση των επενδύσεων και χρηματοδοτήσεων για την παραγωγή καθαρής τεχνολογίας στην Ευρώπη. Για τους σκοπούς αυτούς, οι συντάκτες του νέου Πλαισίου έλαβαν δεόντως υπ’ όψιν τους τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, καθώς και τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της διαβούλευσης. Το νέο Πλαίσιο εκτιμάται ότι θα διευκολύνει, παράλληλα, την υλοποίηση έργων που περιλαμβάνονται σε εθνικά σχέδια ανάκαμψης.

Στα βασικά του σημεία, το νέο Πλαίσιο προβλέπει:
  1. Παράταση της δυνατότητας των κρατών μελών να στηρίξουν περαιτέρω τα μέτρα που απαιτούνται για τη μετάβαση προς μια βιομηχανία μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών. Στο πλαίσιο αυτό, ευκολότερα θα θεωρούνται συμβατά με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, καθεστώτα που οδηγούν στην επιτάχυνση της ανάπτυξης και της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, που ενθαρρύνουν την αποθήκευση ενέργειας, και την απανθρακοποίηση των διαδικασιών βιομηχανικής παραγωγής. Το σύνολο των καθεστώτων αυτών μπορούν πλέον να θεσπιστούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

  2. Τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής περιβαλλοντικά φιλικών καθεστώτων και μέτρων, ώστε να διευκολύνονται ο σχεδιασμός και η αύξηση της αποδοτικότητας των καθεστώτων στήριξης των ΑΠΕ, αποθήκευσης ενέργειας και απανθρακοποίησης των διαδικασιών βιομηχανικής παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας. Μεταξύ των κυριότερων τροποποιήσεων συγκαταλέγονται: α) η απλούστευση των όρων χορήγησης ενισχύσεων σε μικρά έργα και λιγότερο ώριμες τεχνολογίες, όπως το ανανεώσιμο υδρογόνο, με κατάργηση της υποχρέωσηςδιενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας, εφόσον το καθεστώς συνοδεύεται από ορισμένες διασφαλίσεις, β) επέκταση των δυνατοτήτων στήριξης για την ανάπτυξη όλων των τύπων ΑΠΕ και για την απεξάρτηση των διαδικασιών βιομηχανικής παραγωγής από τον άνθρακα, με ταυτόχρονη μετάβαση σε καύσιμα που παράγονται από υδρογόνο, και δ) πρόβλεψη για υψηλότερα ανώτατα όρια ενισχύσεων και απλούστευση των διαδικασιών και μεθόδων υπολογισμού τους.

  3. Εισαγωγή νέων μέτρων, διάρκειας έως την 31η Δεκεμβρίου 2025, για την περαιτέρω ενίσχυση των επενδύσεων σε τομείς καίριας σημασίας για τη μετάβαση προς μια οικονομία μηδενικού ισοζυγίου περιβαλλοντικών εκπομπών. Τα μέτρα αυτά διευκολύνουν την επιχειρηματική στήριξη για την κατασκευή εξοπλισμού στρατηγικής σημασίας.Ενδεικτικά παραδείγματα μεγάλης σημασίας για την περιβαλλοντική μετάβαση είναι: οι ηλιακοί συλλέκτες, οι ανεμογεννήτριες, οι αντλίες θερμότητας,οι συσσωρευτές, οι ηλεκτρολυτικές κυψέλες και ο εξοπλισμός που απαιτείται για τη δέσμευση, χρήση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, και για την παραγωγή και ανακύκλωση των πρώτων υλών.

Τα κράτη μέλη, για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών, έχουν, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα σχεδιασμού απλών και αποτελεσματικών καθεστώτων ενισχύσεων, παρέχοντας στήριξη, έως ορισμένου ποσοστού, των επενδυτικών δαπανών,και έως συγκεκριμένα ονομαστικά ποσά, ανάλογα με τον τόπο πραγματοποίησης της επένδυσης και το μέγεθος του δικαιούχου. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και οι εταιρείες που βρίσκονται σε μειονεκτούσες περιοχές μπορούν να λάβουν υψηλότερη στήριξη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι στόχοι συνοχής. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν ακόμη υψηλότερα ποσοστά των επενδυτικών δαπανών, εάν η ενίσχυση παρέχεται υπό μορφή φορολογικών πλεονεκτημάτων, δανείων ή εγγυήσεων. Όμως, πριν από τη χορήγηση των ενισχύσεων, οι εθνικές αρχές πρέπει να αξιολογούν τους κινδύνους μη πραγματοποίησης της παραγωγικής επένδυσης εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και την πιθανότητα μετεγκατάστασης εντός της ενιαίας αγοράς.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν υψηλότερη στήριξη σε μεμονωμένες εταιρείες, όταν συντρέχει πραγματικός κίνδυνος οι σχετικές επενδύσεις να πραγματοποιηθούν τελικά εκτός ΕΟΧ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορούν να χορηγούν είτε το ποσό της στήριξης που θα λάμβανε ο δικαιούχος για μια ισοδύναμη επένδυση εκτός ΕΟΧ («ενίσχυση αντιστοίχισης»), είτε το ποσό που απαιτείται για να δοθεί κίνητρο πραγματοποίησης της επένδυσης εντός του ΕΟΧ («έλλειμα χρηματοδότησης»). Μεταξύ των δύο αυτών επιλογών, προκρίνεται εκείνη με το χαμηλότερο κόστος. Τα καθεστώτα αυτά συνοδεύονται από μια σειρά διασφαλίσεων. Πρώτον, μπορούν να χρησιμοποιηθούνμόνο για: α) επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε ενισχυόμενες περιοχές, όπως ορίζονται στον εφαρμοστέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων ή β) διασυνοριακές επενδύσεις που αφορούν έργα εκτεινόμενα σε τουλάχιστον τρία κράτη μέλη, όταν σημαντικό μέρος της συνολικής επένδυσης πραγματοποιείται σε τουλάχιστον δύο ενισχυόμενες περιοχές, εκ των οποίων η μία θεωρείται εξόχως απόκεντρη περιφέρεια ή περιφέρεια με κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατώτερο ή ίσο με το 75 % του μέσου όρου της ΕΕ. Δεύτερον, ο δικαιούχος θα πρέπει να χρησιμοποιεί μόνον ορισμένου τύπου τεχνολογίες αιχμής. Τρίτον, η ενίσχυση δεν πρέπει να οδηγεί σε μετεγκατάσταση επενδύσεων από ένα κράτος μέλος σε άλλο.

Το τμήμα του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022 που συνδέεται περισσότερο με την κατάσταση άμεσης κρίσης, δηλαδή οι διατάξεις που αφορούν σε: ενίσχυση για την αντιστάθμιση των υψηλών τιμών της ενέργειας,περιορισμένα ποσά ενίσχυσης, στήριξη ρευστότητας υπό μορφή κρατικών εγγυήσεων και επιδοτούμενων δανείων, μέτρα για τη στήριξη της μείωσης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, παραμένουν σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Υπό το πρίσμα της αρχής της ασφάλειας δικαίου, η Επιτροπή θα αξιολογήσει σε μεταγενέστερο στάδιο την ανάγκη παράτασης των ρυθμίσεων αυτών.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι την ίδια ημέρα ανακοινώθηκε και η τροποποίηση του ΓΑΚ 651/2014, με την ίδια φιλοσοφία διευκόλυνσης της πράσινης μετάβασης.

Το πλήρες κείμενο του νέου Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023 βρίσκεται αναρτημένο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/ukraine_en

Το σχετικό δελτίο τύπου βρίσκεται αναρτημένο στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_1563
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.