Αγγλικά

06/03/2023 Έγκριση τροποποίησης ιταλικού καθεστώτος εγγυήσεων – SA.106335

Η Επιτροπή ενέκρινε, με βάση το άρθρο 107 (3) (β) ΣΛΕΕ και τις γενικές αρχές του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022, την τροποποίηση ιταλικού καθεστώτος εγγυήσεων για την διασφάλιση του πιστωτικού κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις εμπορίας φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας
Η Ιταλία κοινοποίησε στην Επιτροπή τροποποίηση υφιστάμενου καθεστώτος εγγυήσεωνπου είχε εγκριθεί από την Επιτροπή την 30ή Σεπτεμβρίου 2022 (SA.103757). Το καθεστώςαφορούσε στη διασφάλιση του πιστωτικού κινδύνου, τον οποίο αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εμπορία φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας και ο οποίος έχει αυξηθεί λόγω της ενεργειακής κρίσης που προκλήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το αρχικό καθεστώς διασφαλίζει ότι η ασφάλιση εμπορικών πιστώσεων εξακολουθεί να παρέχεται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις προς επιχειρήσεις εμπορίας φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Σε διαφορετική περίπτωση, οι εν λόγω επιχειρήσεις θα αναγκάζονταν να εξοφλούν προκαταβολικά ή το αργότερο εντός ολίγων εβδομάδων τις υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές τους, με αποτέλεσμα να τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η ρευστότητά τους.

Οι τροποποιήσεις του καθεστώτος αφορούν ιδίως στις εξής παρεμβάσεις: α) αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού κατά 3 δισεκατομμύρια ευρώ, β) παράταση της περιόδου για την οποία χορηγείται η ενίσχυση, έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, ενώ το αρχικό καθεστώς προέβλεπε κλιμακωτά όρια έως την 30ή Ιουνίου 2023, γ) πρόβλεψη για αύξηση του χρονικού διαστήματος αναστολής των υποχρεώσεων των εμπόρων προς τους προμηθευτές τους, έως και κατά 36 μήνες, δ) εισαγωγή της δυνατότητας να επεκταθεί το καθεστώς και σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις, με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 50.000.000 ευρώ, οι οποίες αρχικώς αποκλείονταν από αυτό.

Η Επιτροπή εφάρμοσε απευθείας το άρθρο 107 (3) (β) ΣΛΕΕ και αφού αναγνώρισε αρχικά ότι τόσο η ιταλική οικονομία, όσο και η ίδια η οικονομία της ΕΕ, συνολικά, υφίστανται σοβαρή διαταραχή, λόγω της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης. Εν συνεχεία, παρατήρησε ότι οι τροποποιήσεις του ιταλικού καθεστώτος έρχονται να αντιμετωπίσουν ακριβώς αυτήν τη σοβαρή διαταραχή. Ιδιαίτερη έμφαση, κατά την αξιολόγηση, δόθηκε ιδίως στο ότι: α) οι ασφαλιστές εμπορικών πιστώσεων δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν το ίδιο επίπεδο προστασίας που προσέφεραν στις 22 Μαρτίου 2022 και να μειώσουν τα ασφάλιστρα που πρέπει να καταβάλουν οι πελάτες τους για συναλλαγές που καλύπτονται από το καθεστώς, β) η εγγύηση περιορίζεται στις εμπορικές πιστώσεις που έχουν ή θα έχουν συναφθεί έως το τέλος του τρέχοντος έτους, γ) το καθεστώς εφαρμόζεται σε όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που χορηγούν πιστώσεις στην Ιταλία, και δ) ο εγγυητικός μηχανισμός του καθεστώτος διασφαλίζει τον επιμερισμό του κινδύνου μεταξύ του ασφαλιστή και του δημοσίου, μέχρι του ανωτάτου ύψους των 5.000.000.000 ευρώ.

Για τους παραπάνω λόγους, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι τροποποιήσεις του καθεστώτος πρόκειται να συμβάλλουν στην ορθολογική διαχείριση των οικονομικών επιπτώσεων της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης. Συνεπώς, το καθεστώς είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την αντιμετώπιση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας της Ιταλίας, και άρα θα πρέπει να εγκριθεί με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 (3) (β) ΣΛΕΕ, καθώς είναι σύμφωνο και με τις γενικές αρχές του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022, οι οποίες εφαρμόζονται αναλογικά.

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση του ιταλικού καθεστώτος.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1484
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.