Αγγλικά

16/02/2023 Έγκριση γαλλικής στήριξης της AirFrance λόγω κορωνοϊού – SA.104957

Η Επιτροπή ενέκρινε, με άμεση εφαρμογή του άρθρου 107 (2) (β) ΣΛΕΕ, γαλλικό μέτρο ενίσχυσης για την αποζημίωση της AirFrance, ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, λόγω της ζημίας που υπέστη μεταξύ 17 Μαρτίου και 30 Ιουνίου 2020, από τα ταξιδιωτικά περιοριστικά μέτρα και την πανδημία του κορωνοϊού
Η Γαλλία κοινοποίησε στην Επιτροπή μέτρο ενίσχυσης ύψους έως 1,4 δισεκατομμυρίου ευρώ για την αποζημίωση της γαλλικής αεροπορικήςεταιρείας Air France, η οποία ανήκει στην εταιρεία Air France - KLM Holding, ιδιοκτησίας του γαλλικού δημοσίου κατά 28,6%. Με στόλο άνω των 300 αεροσκαφών, η AirFrance διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη γαλλική οικονομία, καθώς, μεταξύ άλλων, απασχολεί μεγάλο αριθμό εργαζομένων και διευκολύνει τη συνδεσιμότητα μεγάλου αριθμού γαλλικών περιφερειών, περιλαμβανομένων των υπερπόντιων.

Η αποζημίωση αφορά τις ζημίες που υπέστη η AirFrance μεταξύ 17 Μαρτίου και 30 Ιουνίου 2020, λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών που τέθηκαν σε ισχύ στη Γαλλία και σε άλλες χώρες για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού. Στο πλαίσιο αυτό, η αεροπορική εταιρεία υπέστη σημαντικές λειτουργικές ζημίες και βίωσε απότομη μείωση της κίνησης και της κερδοφορίας της.

Η ενίσχυση θα χορηγηθεί σε διάφορες δόσεις και μπορεί να λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, στήριξης ιδίου κεφαλαίου ή ενίσχυσης ρευστότητας. Σημειώνεται ότι η AirFrance είχε ήδη λάβει, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής: α) στήριξη ρευστότητας ύψους 7 δισεκατομμυρίων ευρώ (SA.57082), και β) ανακεφαλαιοποίηση, ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ (SA.59913).

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το γαλλικό μέτρο προορίζεται για αποκατάσταση της ζημίας που συνδέεται άμεσα με την πανδημία του κορωνοϊού. Η αποζημίωση κρίθηκε αναλογική, δεδομένου ότι δεν υπερβαίνει το αναγκαίο για την αποκατάσταση της ζημίας επίπεδο.

Βάσει αυτών, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το γαλλικό μέτρο αποζημίωσης είναι σύμφωνο με το άρθρο 107 (2) (β) ΣΛΕΕ και το ενέκρινε.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευτεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.104957 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_846
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.