Αγγλικά

15/02/2023 Έγκριση δανέζικου καθεστώτος παραγωγής υδρογόνου από ΑΠΕ – SA.103648

Η Επιτροπή ενέκρινε, με βάση το Κεφάλαιο 4 των Κατευθυντηρίων Γραμμών για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια 2022, δανέζικο καθεστώς για τη στήριξη της παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου μέσω τεχνολογιών Power – to – X (PtX)
Η Δανία κοινοποίησε στην Επιτροπή την πρόθεσή της να θεσπίσει καθεστώς προϋπολογισμού 170.000.000 ευρώ, το οποίο θα αφορά στη στήριξη της παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου και παραγώγων του (αμμωνία, μεθανόλη, κηροζίνη), μέσω της χρήσης τεχνολογιών Power–to–X (PtX). Ο όρος PtX αναφέρεται σε μια ομάδα τεχνολογιών που μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια σε συνθετικά καύσιμα, τα οποία δεν περιέχουν άνθρακα. Η βασική τεχνολογία PtX είναι η ηλεκτρόλυση, η οποία χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια για να διασπάσει το νερό σε οξυγόνο και αέριο υδρογόνο, ώστε αυτό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο ή σε χημικές διεργασίες.

Το καθεστώς θα υποστηρίξει την κατασκευή δυναμικότητας ηλεκτρόλυσης έως 100-200 MW. Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν κατόπιν δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί εντός του 2023. Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσης επιχορήγησης για διάστημα δέκα ετών. Προϋπόθεση για την καταβολή της, είναι η απόδειξη εκ μέρους των δικαιούχων ότι συμμορφώνονται με τα κριτήρια της ΕΕ για την παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων μη βιολογικής προέλευσης. Οι νέοι ηλεκτρολύτες αναμένεται να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά περίπου 70.000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα, ετησίως, στους τομείς της βιομηχανίας, των μεταφορών και της ενέργειας.

Το καθεστώς εντάσσεται στις συνολικές προσπάθειες της Δανίας να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 70% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 και να επιτύχει ουδετερότητα ως προς τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050. Παράλληλα, εξυπηρετεί τον στόχο της ΕΕ για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ κατά ποσοστό 45% έως το 2030.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το καθεστώς: α) είναι αναγκαίο και κατάλληλο για τη διευκόλυνση της παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου και, ως εκ τούτου, για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές στους τομείς της βιομηχανίας, των μεταφορών ή/και της ενέργειας, β) έχει χαρακτήρα κινήτρου, καθώς οι δικαιούχοι δεν θα πραγματοποιούσαν τις σχετικές επενδύσεις χωρίς κρατική στήριξη, γ) συνοδεύεται από επαρκείς εγγυήσεις διασφάλισης περιορισμένου αντικτύπου για τον ανταγωνισμό και τις ενδοενωσιακές συναλλαγές, δ) περιορίζει το ποσό των ενισχύσεων στο ελάχιστο αναγκαίο επίπεδο για την εκτέλεση των έργων, ε) αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, γεγονός που αντισταθμίζει πιθανές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, στ) συνάδει με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το Σχέδιο REPowerEU.

Στη βάση αυτή, η Επιτροπή ενέκρινε το δανικό καθεστώς με βάση το Κεφάλαιο 4 των Κατευθυντηρίων Γραμμών για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια 2022.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευτεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.103648 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_323
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.