Αγγλικά

13/02/2023 Έγκριση γαλλικού μέτρου παραγωγής αιολικής ενέργειας – SA.100269

Η Επιτροπή ενέκρινε, με βάση τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια 2022, γαλλικό μέτρο για τη στήριξη της υπεράκτιας παραγωγής αιολικής ενέργειας

Η Γαλλία κοινοποίησε στην Επιτροπή σχέδιο στήριξης της κατασκευής και λειτουργίας πλωτού θαλασσίου υπερακτίου αιολικού πάρκου, στα ανοικτά των ακτών της νότιας Βρετάνης. Η διάρκεια του μέτρου θα είναι 20ετής και το αιολικό πάρκο πρόκειται να ξεκινήσει να λειτουργεί το 2028. Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται σε 2,08 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το μέτρο βασίζεται στη διαπίστωση ότι η πλωτή υπεράκτια αιολική τεχνολογία της Γαλλίας ευρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, καθώς μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί μόνο μικρά πιλοτικά έργα του σχετικού κλάδου. Το σχεδιαζόμενο αιολικό πάρκο αναμένεται να έχει δυναμική 230 - 270 MW και να παράγει 1 TWh ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως, για περίοδο 35 ετών. Το μέτρο αναμένεται να συμβάλλει στην επίτευξη του γαλλικού στόχου παραγωγής του 33% των ενεργειακών αναγκών της χώρας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), μέχρι το 2030, καθώς και στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 430.000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα, ετησίως.

Για την επιλογή του ενός δικαιούχου που θα αναλάβει το έργο, πρόκειται να διενεργηθεί δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δευτέρου εξαμήνου του 2023. Ο δικαιούχος θα συνάψει με το γαλλικό δημόσιο Σύμβασης Διαφοράς, δηλαδή σύμβαση που επιτρέπει στους συμβαλλομένους να συνάψουν συμφωνία για συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων, με βάση τη διαφορά τιμής μεταξύ των τιμών εισόδου και των τιμών κλεισίματος. Στο πλαίσιο της σύμβασης αυτής, η ενίσχυση θα χορηγείται με τη μορφή μηνιαίας μεταβλητής πριμοδότησης, υπολογιζόμενης με τη σύγκριση μίας τιμής αναφοράς που καθορίζεται στην προσφορά του δικαιούχου ("payasbid"), και της τιμής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Όταν η τιμή αγοράς είναι χαμηλότερη από την τιμή αναφοράς, ο δικαιούχος θα λαμβάνει πληρωμές ίσες με τη διαφορά μεταξύ των δύο τιμών. Αντιθέτως, όταν η τιμή αγοράς είναι υψηλότερη από την τιμή αναφοράς, ο δικαιούχος θα πρέπει να καταβάλει τη διαφορά μεταξύ των δύο τιμών στις γαλλικές αρχές.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το γαλλικό μέτρο: α) διευκολύνει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, β) έχει χαρακτήρα κινήτρου, καθώς ο δικαιούχος δεν θα πραγματοποιούσε τις επενδύσεις στο έργο του πλωτού υπεράκτιου αιολικού πάρκου, χωρίς κρατική στήριξη, γ) έχει περιορισμένο αντίκτυπο στον ανταγωνισμό και τις ενδοενωσιακές συναλλαγές, δ) είναι απαραίτητο και κατάλληλο για την προώθηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, ε) είναι αναλογικό, καθώς το επίπεδο της ενίσχυσης αντιστοιχεί στις πραγματικές χρηματοδοτικές ανάγκες, στ) συνοδεύεται από τις απαραίτητες διασφαλίσεις περιορισμού της ενίσχυσης στο ελάχιστο αναγκαίο επίπεδο, ζ) αναμένεται να επιφέρει θετικά αποτελέσματα στον τομέα του περιβάλλοντος, τα οποία αντισταθμίζουν τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις για τον ανταγωνισμό και τις συναλλαγές εντός της ΕΕ.

Στη βάση αυτή, η Επιτροπή ενέκρινε το γαλλικό μέτρο, βάσει των Κατευθυντηρίων Γραμμών για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια 2022.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης είναι διαθέσιμη με τον αριθμό SA.100269 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202308/SA_100269_E0AC7386-0000-C5B5-9825-6A3A5D53E404_82_1.pdf


Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_284
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.