Αγγλικά

08/02/2023 Ακύρωση εγκριτικής απόφασηςγια το αεροδρόμιο Τιμισοάρας – T-522/20

Κατά την εξέταση ενός μέτρου από την Επιτροπή, αυτή δεν δικαιούται να βασίζει την εκτίμησή της σε εκ των υστέρων καταρτισθέντα αποδεικτικά στοιχεία (Carpatair/Επιτροπή)
Η εταιρείαSocietateaNațională "AeroportulInternaţionalTimişoara- TraianVuia" SA(AITTV), η οποία ανήκει κατά 80% στο ρουμανικό δημόσιο,είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του αεροδρομίου της Τιμισοάρα, στη Ρουμανία. Ήδη από το 2007, η AITTVλάμβανε κρατικές επιχορηγήσεις για διάφορα έργα ανάπτυξης του αεροδρομίου, στο πλαίσιο ένταξης της Ρουμανίας στην ΕΕ και στον χώρο Σένγκεν. Το 2008, η AITTVυπέγραψε μία σειρά συμφωνιών με την αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους WizzAir HungaryLégiközlekedésiZrt (WizzAir),με τις οποίες καθορίστηκε το συνολικό πλαίσιο συνεργασίας τους και, μεταξύ άλλων, οι όροι χρήσης των υποδομών και των υπηρεσιών του αεροδρομίου της Τιμισοάρα από την WizzAir. Δύο από τις εν λόγω συμφωνίες τροποποιήθηκαν το 2010. Επιπλέον, κατά τα έτη 2007, 2008 και 2010, η WizzAirεπωφελήθηκε από τις εκπτώσεις και μειώσεις των τελών του αεροδρομίου της Τιμισοάρα, τα οποία τέλη είχε η ίδια ήδη τιμολογήσει.

Το 2010, η ρουμανική αεροπορική εταιρεία CarpatairSA υπέβαλε καταγγελία στην Επιτροπή, επικαλούμενη την ύπαρξη παράνομης κρατικής ενίσχυσης υπέρ της WizzAir από την ως άνω κατάσταση.Η Επιτροπή, με την απόφαση SA.31662 διαπίστωσε ότι ήτανσυμβατήενίσχυση με το άρθρο 107(3)(γ) ΣΛΕΕ και τις Κατευθυντήριες Γραμμές του 2014 για τις Κρατικές ενισχύσεις σε αερολιμένες και αεροπορικές εταιρείες η κρατική χρηματοδότηση που χορηγήθηκε την περίοδο 2007-2009 στην AITTV. Περαιτέρω, έκρινε πως ούτε η μείωση των τελών αεροδρομίου (2007, 2008 και 2010) ούτε οι συμφωνίες μεταξύ AITTVκαι WizzAir (2008 και 2010) μπορούσαν να θεωρηθούν κρατικές ενισχύσεις. Η μεν μείωση των τελών αεροδρομίου, διότι αφορούσε όλες τις αεροπορικές εταιρείες του αεροδρομίου της Τιμισοάρα, οι δε συμφωνίες της AITTV με την WizzAir,διότι, βάσει των αξιολογηθέντων οικονομικών στοιχείων, δεν προέκυπτε χορήγηση οικονομικού πλεονεκτήματος υπέρ της τελευταίας. Η CarpatairSA άσκησε προσφυγή ακύρωσης στο ΓεΔΕΕ, η οποία κρίθηκε παραδεκτή, παρά την υποβολή σειράς ενστάσεων από την Επιτροπή.

Σε ό,τι αφορά στις εκπτώσεις και μειώσεις των τελών αεροδρομίου, το ΓεΔΕΕ επεσήμανε, κατ’ αρχήν, ότι ακόμα και μέτρα που φαίνεται εκ πρώτης όψεως να αφορούν το σύνολο των επιχειρήσεων, κατά τρόπο γενικό, ενδέχεται να εμφανίζουν defactoεπιλεκτικότητα, όταν οι συνέπειές τους ευνοούν σημαντικά ορισμένες μόνον επιχειρήσεις ή κλάδους παραγωγής. Στην προκειμένη περίπτωση, είχαν θεσπιστεί τρεις διαφορετικές μειώσεις τελών αεροδρομίου, η τρίτη εκ των οποίων, ύψους 72-85%, αφορούσε συγκεκριμένες κατηγορίες αεροσκαφών. Παρά το γεγονός ότι οι μειώσεις τελών αφορούσαν, πράγματι, το σύνολο των αεροπορικών εταιρειών του αεροδρομίου της Τιμισοάρα, το σφάλμα της Επιτροπής ήταν ότι προέβη σε από κοινού εξέταση των τριών μειώσεων. Τούτο, παρά το γεγονός ότι οι τρεις μειώσεις ήταν διαφορετικής φύσεως και εξαρτώνταν από διαφορετικές, μη σωρευτικές, προϋποθέσεις. Με τον τρόπο αυτόν, η Επιτροπή απέτυχε να εξετάσει, εάν η WizzAirήταν η μόνη εταιρεία που ενέπιπτε στην εν λόγω τρίτη κατηγορία μειώσεων ή εάν ωφελούνταν από τη μείωση των τελών κι άλλες εταιρείες. Επομένως, υπέπεσε σε νομική πλάνη, παραλείποντας να εξετάσει εάν η τρίτη μείωση των τελών αεροδρομίου, εξεταζόμενη μεμονωμένα, είχε ως σκοπό να εφαρμοστεί επιλεκτικά.

Αναφορικά με τις συμφωνίες μεταξύ AITTVκαι WizzAir, τέθηκε το ζήτημα εάν χορηγούσαν οικονομικό πλεονέκτημα υπέρ της τελευταίας. Το ΓεΔΕΕ, χρησιμοποιώντας το Κριτήριο του Ιδιώτη Επενδυτή, παρατήρησε ότι το κύριο στοιχείο στο οποίο βασίστηκε η Επιτροπή, κατά τον έλεγχό της, ήταν μια Έκθεση του 2015, δηλαδή μεταγενέστερη της απόφασης για τη χορήγηση της ενίσχυσης. Ακριβώς λόγω του χρόνου κατάρτισής της εν λόγω έκθεσης, η Επιτροπή δεν προέβη σε μία exanteεξέταση της υπόθεσης, ως όφειλε, παρά το γεγονός ότι όντως βασίστηκε και σε στοιχεία που ήταν διαθέσιμα και σε εξελίξεις που μπορούσαν να προβλεφθούν κατά τον χρόνο σύναψης των συμφωνιών.

Περαιτέρω, οι μεταγενέστερες οικονομικές αναλύσεις που προσκομίστηκαν από τη Ρουμανία και την WizzAirδεν συμπλήρωναν αποδεικτικά στοιχεία που είχαν προκύψει πριν από τη σύναψη των συμφωνιών, αλλά μόνα αυτά τεκμηρίωναν τις παραμέτρους που αφορούσαν. Ορισμένες οικονομικές αναλύσεις, οι οποίες είχαν εκπονηθεί πριν το 2008 και τις οποίες επικαλέστηκε η AITTVδεν είχαν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή, ούτε προέκυψε από πουθενά ότι η Επιτροπή τις αξιολόγησε.

Η εκτίμηση της Επιτροπής περί ένταξης των συμφωνιών (2008 και 2010) σε ένα γενικότερο πλαίσιο μακροχρόνιας οικονομικής ανάπτυξης του αεροδρομίου δεν τεκμηριώνονταν επαρκώς από αποδεικτικά μέσα και για τον λόγο αυτόν, κρίθηκε ως αόριστη.

Ως εκ τούτου, το ΓεΔΕΕ έκρινε ότι η αξιολόγηση της Επιτροπής βασίστηκε εξ ολοκλήρου σε εκ των υστέρων καταρτισθέντα αποδεικτικά στοιχεία, ενώ, βάσει του κριτηρίου του Ιδιώτη Επενδυτή, απαιτείται exanteαξιολόγηση των στοιχείων που ήταν διαθέσιμα και των εξελίξεων που μπορούσαν να προβλεφθούν, κατά τον χρόνο λήψης της απόφασης για τη χορήγηση της ενίσχυσης.

Στη βάση των ανωτέρω, το ΓεΔΕΕ έκρινε ως νομικά αβάσιμο το συμπέρασμα της Επιτροπής ότι οι συμφωνίες του 2008 και οι τροποποιητικές συμφωνίες του 2010 δεν απέφεραν οικονομικό πλεονέκτημα στη Wizz Air.

Για το σύνολο των παραπάνω λόγων, το ΓεΔΕΕ έκανε δεκτή την προσφυγή και ακύρωσε την απόφαση SA.31662 της Επιτροπής, κατά το μέρος που αφορούσε τη μείωση των τελών αεροδρομίου και τις συμφωνίες μεταξύ της AITTVκαι WizzAir(2008 και 2010.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270306&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2139547
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.