Αγγλικά

06/02/2023 Έγκριση γαλλικού καθεστώτος για ταξιδιωτικούς πράκτορες – SA.104022

Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του άρθρου 107(3)(γ) ΣΛΕΕ, γαλλικό καθεστώς για τη στήριξη των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που καλύπτουν την αφερεγγυότητα των ταξιδιωτικών πρακτόρων
Η Γαλλία κοινοποίησε στην Επιτροπή σχέδιο για τη δημιουργία κρατικού ταμείου εγγυήσεων, με αντικείμενο την κάλυψη ασφαλιστικών επιχειρήσεων και άλλων εγγυητών, σε περίπτωση αφερεγγυότητας ταξιδιωτικών πρακτόρων. Το καθεστώς θα έχει διάρκεια έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.

Το γαλλικόσχέδιο αποσκοπεί στην προστασία των ταξιδιωτών έναντι της αφερεγγυότητας των ταξιδιωτικών πρακτόρων, και συγκεκριμένα: α) επιστροφή στους ταξιδιώτες τυχόν χρηματικών καταβολών για υπηρεσίες που δεν παρεσχέθησαν συνεπεία της αφερεγγυότητας του πράκτορα, και β) χρηματοδότηση του επαναπατρισμού των ταξιδιωτών, εάν υπάρξει σχετική ανάγκη. Οι γαλλικές αρχές επεσήμαναν ότι η δημιουργία του εν λόγω ταμείου αποτελεί συμμόρφωση της Γαλλίας με την Οδηγία 2015/2302 της ΕΕ, σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς.

Στο πλαίσιο του σχεδίου, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα μεταβιβάσουν το 75% των ασφαλίστρων τους στο κρατικό ταμείο, το οποίο με τη σειρά του θα καλύψει το 75% των πιθανών ζημιών, μέχρι του ανωτάτου συνολικού ποσού των 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το καθεστώς απευθύνεται σε όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και άλλους εγγυητές που προσφέρουν προστασία έναντι αφερεγγυότητας ταξιδιωτικών πρακτόρων. Για να ωφεληθούν από το καθεστώς, οι δικαιούχοι οφείλουν να έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας στη Γαλλία και να παρέχουν πραγματική προστασία από την αφερεγγυότητα σε ταξιδιωτικούς πράκτορες που είναι εγγεγραμμένοι στη γαλλική υπηρεσία τουριστικής ανάπτυξης.

Η Επιτροπή εξέτασε τη συμβατότητα της εν λόγω ενίσχυσης και την ενέκρινε απευθείας, με βάση το άρθρο 107 (3) (γ) ΣΛΕΕ, επειδή δεν ενέπιπτε συγκεκριμένα στο ρυθμιστικό πεδίο ορισμένου Πλαισίου ή Κατευθυντηρίων Γραμμών, αλλά εξυπηρετούσε την ανάγκη οικονομικής ανάπτυξης ενός τομέα που έχει πληγεί πολλαπλά από διαδοχικές κρίσεις.

Η Επιτροπή επεσήμανε αρχικά ότι η ασφάλιση των ταξιδιωτικών πρακτόρων είναι επιβεβλημένη κατά την παρούσα συγκυρία, διότι ο κλάδος έχει πληγεί διαδοχικά από την πανδημία του κορωνοϊού και τον πόλεμο στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα οι κίνδυνοι αφερεγγυότητας να είναι αυξημένοι. Σχετικά με το γαλλικό καθεστώς, διαπίστωσε ότι: α) διευκολύνει την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων στη Γαλλία, και ιδίως την παροχή ασφάλισης αφερεγγυότητας ταξιδιωτικών πρακτόρων, την οποία οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις δεν θα πραγματοποιούσαν καθόλου ή θα πραγματοποιούσαν σε πολύ χαμηλότερο βαθμό, εάν δεν υπήρχε δημόσια στήριξη, β) είναι αναγκαίο και κατάλληλο για τη διασφάλιση της επιστροφής χρημάτων στους ταξιδιώτες, σε περιπτώσεις αφερεγγυότητας των ταξιδιωτικών πρακτόρων, γ) είναι αναγκαίο για την αντιμετώπιση ανεπαρκειών της αγοράς που οφείλονται στον περιορισμένο αριθμό ασφαλιστικών επιχειρήσεων και άλλων εγγυητών που δραστηριοποιούνται στην αγορά παροχής ασφάλισης αφερεγγυότητας σε διοργανωτές ταξιδιών, δ) περιορίζεται στο ελάχιστο αναγκαίο επίπεδο, γεγονός που θεμελιώνει την αναλογικότητά του, και ε) διαθέτει επαρκείς εγγυήσεις αποφυγής αδικαιολόγητων επιπτώσεων στον ανταγωνισμό και τις συναλλαγές της ΕΕ, καθώς είναι ανοιχτό σε όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που παρέχουν προστασία έναντι της αφερεγγυότητας σε ταξιδιωτικούς πράκτορες, ενώ την ίδια στιγμή είναι χρονικά περιορισμένο.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευτεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.104022 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_592
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.