Αγγλικά

02/02/2023 Έγκριση τροποποιήσεων ελληνικού καθεστώτος υπέρ εκδοτών– SA.105829

Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.1. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022, τροποποιήσεις ελληνικού καθεστώτος ενίσχυσης εκδοτών εφημερίδων και περιοδικών
Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή, βάσει του Κεφαλαίου 2.1. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022, τροποποίηση του καθεστώτος ενισχύσεων που είχε εγκριθεί με την απόφαση της Επιτροπής SA.104056 και αφορούσε άμεσες επιχορηγήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 20 εκατομμυρίων ευρώ, σε εκδότες εφημερίδων και περιοδικών.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν: α) παράταση της χρονικής διάρκειας του καθεστώτος για ένα έτος, ήτοι έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 (από 31 Δεκεμβρίου 2022), και β) αύξηση του ανώτατου ποσού της ενίσχυσης ανά δικαιούχο από 500.000 σε 2.000.000 ευρώ.

Η Επιτροπή ενέκρινε τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του ελληνικού καθεστώτος, διαπιστώνοντας ότι δεν επηρεάζουν την αξιολόγηση περί συμβατότητας του μέτρου, η οποία είχε γίνει με την απόφασή της SA.104056. Επεσήμανε, ειδικότερα, ότι τόσο η προτεινόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας του καθεστώτος, όσο και η αύξηση του ανώτατου ορίου επιχορήγησης ανά δικαιούχο, ευρίσκονται εντός των ορίων που θέτει το Κεφάλαιο 2.1 του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022. Στη βάση αυτή, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίθηκαν αναγκαίες, κατάλληλες και αναλογικές για την αντιμετώπιση σοβαρής διαταραχής που προκαλείται στην ελληνική οικονομία από τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία.

Ενόψει των ανωτέρω, η Επιτροπή ενέκρινε τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης είναι διαθέσιμη με τον αριθμό SA.105829 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο:

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202306/SA_105829_70EC2686-0000-C8F5-82BD-502D6B592E06_27_1.pdf
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.