Αγγλικά

01/02/2023 Διαβούλευση για νέο Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης και Μετάβασης

Η Επιτροπή απέστειλε στα Κράτη Μέλη σχέδιο που αφορά τη μετατροπή του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022 σε Προσωρινό Πλαίσιο Αντιμετώπισης Κρίσης και Μετάβασης
Η Επιτροπή απέστειλε στα Κράτη Μέλη, για διαβούλευση, σχέδιο που αφορά τη μετατροπή του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022 σε Προσωρινό Πλαίσιο Αντιμετώπισης Κρίσης και Μετάβασης. Σκοπός του σχεδίου είναι η διευκόλυνση των κρατικών επενδύσεων στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), η περαιτέρω ανάπτυξη του σχετικού κλάδου, η στήριξη της απεξάρτησης της βιομηχανίας από τον άνθρακα και η παραγωγή του αναγκαίου εξοπλισμού για την περιβαλλοντική μετάβαση. Την ίδια στιγμή, επιδιώκεται η επίτευξη όρων ισότητας και η προστασία του ανταγωνισμού στην ευρωπαϊκή αγορά.

Το σχέδιο αποτελεί μέρος του ευρύτερου«Βιομηχανικού Σχεδίου για την Πράσινη Συμφωνία», το οποίο παρουσιάστηκε την ίδια μέρα από την Επιτροπή. Ειδικότερα, εντάσσεται στον δεύτερο πυλώνα του, ο οποίος αναφέρεται στη διασφάλιση ταχύτερης πρόσβαση σε χρηματοδότηση των εταιρειών που δραστηριοποιούνται εντός της ΕΕ.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν, κατά κύριο λόγο:

Πρώτον, την περαιτέρω διευκόλυνση της χρήσηςΑΠΕ και της απαλλαγής της βιομηχανίας από τις εκπομπές άνθρακα. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκονται: α) η υποστήριξη της ανάπτυξης κάθε μορφής ΑΠΕ, β) η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων για τεχνολογίες που βρίσκονται ακόμα σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, όπως το ανανεώσιμο υδρογόνο, ακόμα και χωρίς διαγωνισμό, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύονται από διασφαλίσεις ως προς την αναλογικότητα της ενίσχυσης, και γ) η παροχή επενδυτικών κινήτρων, ώστε να μειωθούν σημαντικά οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, κίνητρα που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, απλούστερους κανόνες υπολογισμού της ενίσχυσης (για παράδειγμα, με την πρόβλεψη η ενίσχυση να καθορίζεται απλώς ως ποσοστό επί του κόστους επένδυσης).

Δεύτερον, τη στήριξη επενδύσεων για την παραγωγή εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την ευρωπαϊκή μετάβαση σε ένα οικονομικό μοντέλο μηδενικής περιβαλλοντικού αποτυπώματος και, ταυτόχρονα, για την αντιμετώπιση της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία που έχει για την ΕΕ ο περιορισμός της διαρροής προς τρίτα κράτη των στρατηγικών επενδύσεων στους τομείς της πράσινης μετάβασης. Κομβικοί τομείς, στους οποίους επιδιώκεται η αύξηση των κρατικών ενισχύσεων με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων, είναι: η παραγωγή μπαταριών, ηλιακών συλλεκτών, ανεμογεννητριών, αντλιών θερμότητας, ηλεκτρολυτών και τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και των κρίσιμων πρώτων υλών που είναι απαραίτητες για την παραγωγή τους. Για έργα που πραγματοποιούνται σε μειονεκτούσες περιοχές της ΕΕ, δηλαδή περιοχές με κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο κατά 75% από τον μέσο όρο της ΕΕ, ή που οδηγούν σε επενδύσεις σε περισσότερα από ένα Κράτη Μέλη και για τα οποία υπάρχει διαθέσιμη στήριξη σε τρίτο κράτος, θα επιτρέπεται περαιτέρω αναλογική ενίσχυση που θα αντιστοιχεί στο επίπεδο της στήριξης που προσφέρεται στατρίτα αυτά κράτη, μέχρι του ποσού που είναι απαραίτητο για να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση της επένδυσης εντός της ΕΕ.

Σύμφωνα με την Πρόταση, οι νέες αυτές διατάξεις θα ισχύσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Κατόπιν της κατάθεσης του σχεδίου, τα κράτη μέλη μπορούν να διατυπώσουν παρατηρήσεις επ’ αυτού. Στόχος της Επιτροπής είναι η έγκριση του σχεδίου, με τα σχόλια και τις τροποποιήσεις που θα προτείνουν τα κράτη μέλη, εντός των επόμενων εβδομάδων.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_513
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.