Αγγλικά

31/01/2023 Έγκριση ελληνικού μέτρου ενίσχυσης των αγροτών – SA.105295

Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.1. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022, ελληνικό μέτρο στήριξης των αγροτών, λόγω της αύξησης του κόστους παραγωγής που προκαλεί ο πόλεμος στην Ουκρανία
Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή, βάσει του Κεφαλαίου 2.1. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022, μέτρο ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα γεωργικής παραγωγής, λόγω της αύξησης του κόστους παραγωγής, και ιδίως του κόστους των λιπασμάτων, στη διεθνή αγορά, ως συνέπειας του πολέμου στην Ουκρανία.

Το μέτρο, συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατομμυρίων ευρώ, έχει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων και αποσκοπεί στην αποζημίωση των δικαιούχων για το μέρος των πρόσθετων δαπανών που επιφέρει η τρέχουσα αύξηση των πρώτων υλών και ιδίως η αύξηση της τιμής των λιπασμάτων. Δικαιούχοι του μέτρου είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα κάθε μορφής, τα οποία δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα γεωργικής παραγωγής. Η ενίσχυση καλύπτει το 10,95% της συνολικής αξίας των λιπασμάτων που αγοράστηκαν από τον δικαιούχο, κατά την καλλιεργητική περίοδο μεταξύ 1ης Οκτωβρίου 2021 και 30ης Σεπτεμβρίου 2022, με ανώτατο όριο τις 250.000 ευρώ ανά δικαιούχο.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό μέτρο είναι σύμφωνο με τους όρους του Κεφαλαίου 2.1. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022. Ειδικότερα, επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυση: α) αποσκοπεί στην ενίσχυση της ρευστότητας των ελληνικών αγροτικών επιχειρήσεων που αποδεδειγμένα πλήττονται από την αύξηση του κόστους παραγωγής που προκαλείται από τον πόλεμο στην Ουκρανία, β) δεν υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ ανά δικαιούχο, γ) θα χορηγηθεί το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, και δ) δεν καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά. Το μέτρο κρίθηκε απαραίτητο, κατάλληλο και αναλογικό για την αντιμετώπιση σοβαρής διαταραχής στην ελληνική οικονομία που προκαλείται από τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία.

Στη βάση το σκεπτικό αυτό, η Επιτροπή ενέκρινε το ελληνικό μέτρο.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης είναι διαθέσιμη με τον αριθμό SA.105295 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202306/SA_105295_A0253186-0100-C838-8E4D-49F0CA64302B_39_1.pdf
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.